Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kêu gọi đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy chế biến thịt bò A Lưới
Ngày cập nhật 09/01/2017

Ngày 18 tháng 12 năm 2015, HĐND huyện Khóa 10 đã thông qua Đề án Phát triển đàn bò giai đoạn 2016 - 2025. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2016 về việc phê duyệt Đề án Phát triển đàn bò giai đoạn 2016 - 2025. Sau một năm triển khai thực hiện Đề án phát triển đàn bò đến năm 2025 bước đầu thành công và thực sự đi vào đời sống nhân dân đến cuối năm 2016, tổng đàn bò toàn huyện đạt 9.502con. Phấn đấu đến năm 2020, tổng đàn bò đạt 10.000 con, làm cơ sở xây dựng thương hiệu “Thịt bò A Lưới”. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi tiến tới sản xuất hàng hóa và làm giàu từ nghề chăn nuôi.

UBND huyện cung cấp thông tin Dự án xây dựng Nhà máy chế biến thịt bò A Lưới cụ thể có fileThông tin dự án kèm theo:  Thông tin dự án

Văn phòng HĐND và UBND huyện (NTN)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.676
Truy câp hiện tại 4.622