Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Hương Phong
Ngày cập nhật 01/07/2019

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ còn thiếu để người dân có đất sản xuất. Hỗ trợ một số mô hình sản xuất phù hợp, giúp các hộ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, yên tâm định cư lâu dài và dần tiến tới làm giàu trên điều kiện đất đai, lao động hiện có, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân tại làng thanh niên lập nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiến hành cấp đất rừng sản xuất 15 hộ còn thiếu đất với diện tích 16,2ha và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 34 hộ dân sống ổn định tại Làng nhằm đảm bảo mỗi hộ có đủ diện tích 02 ha đất trồng rừng.

- Hỗ trợ giống cây lâm nghiệp cho những hộ dân trong làng chưa nhận giống cây từ Dự án của Làng trước đây, để triển khai tham gia trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC cho 19 hộ với diện tích 38 ha.

- Hỗ trợ giống cây ăn quả đặc sản phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương và theo nhu cầu nguyện vọng của người dân nhằm triển khai phát triển vườn theo hướng vườn mẫu theo chuẩn nông thôn mới, với diện tích tối thiếu mỗi vườn trên 1.000m2 .

- Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm tại huyện Nam Đông về mô hình HTX lâm nghiệp bền vững, mô hình vườn mẫu, mô hình gà thả vườn đồi.

- Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.

II. NỘI DUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất tại Làng thanh niên lập nghiệp.

2. Địa điểm, thời gian thực hiện, đơn vị chủ trì:

a) Địa điểm thực hiện: Dự án được thực hiện tại Làng thanh niên lập nghiệp xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2020.

- Năm 2019:       

+ Tiến hành giao đất rừng sản xuất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Hỗ trợ giống cây để tiến hành trồng rừng gỗ lớn.

+ Hỗ trợ giống cây ăn quả đặc sản nhằm phát triển vườn theo hướng vườn mẫu

+ Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm.

- Năm 2020:       

+ Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm

c) Đơn vị chủ trì

- Chủ dự án: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện A Lưới.

- Cơ quan quản lý:  UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Đối tượng đầu tư hỗ trợ: 34 hộ dân đang sinh sống ổn định tại Làng.

4. Điều kiện các hộ được đầu tư, hỗ trợ

- Là những hộ đã ổn định cuộc sống tại làng, định cư lâu dài, có ý chí lập thân, lập nghiệp.

- Có lao động để chăn nuôi, trồng trọt và trồng rừng kinh tế thuộc diện được hỗ trợ của dự án.

- Có quỹ đất phù hợp để bố trí sản xuất và chăn nuôi.

- Cam kết tham gia đối ứng kinh phí khi thực hiện dự án.

5. Nội dung đầu tư

a) Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại Làng được lồng ghép từ các nguồn bao gồm Dự án thuộc Tỉnh Đoàn quản lý trước đây, ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện và người dân đóng góp cụ thể:

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 18 hộ dân với diện tích 36 ha. Được dùng từ nguồn Dự án trước đây thuộc tỉnh Đoàn quản lý, được hỗ trợ 100%.

- Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ còn lại. Được UBND huyện trích ngân sách chi trả (Theo Công văn 326/UBND-VP ngày 13/5/2019 của UBND huyện A Lưới về việc triển khai một số nội dung liên quan đến Làng Thanh niên lập nghiệp A Lưới).

- Hỗ trợ giống cây để các hộ tham gia trồng rừng gỗ lớn. Được hưởng từ ngân sách tỉnh theo khoản 4, điều 4 của Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Hỗ trợ trồng cây ăn quả đặc sản theo hướng vườn mẫu NTM. Được hưởng từ ngân sách tỉnh theo khoản 2, điều 4 của Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Hỗ trợ tập huấn và tham quan học tập kinh nghiệm, dự kiến xin ngân sách của tỉnh

- Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo chuỗi giá trị. Xin từ ngân sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020.

b) Định mức hỗ trợ:

Dự án xây dựng mô hình theo quan điểm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ một phần giống cây, con, phần còn lại người dân phải đối ứng (theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái  cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020). Các hộ tham gia dự án có trách nhiệm huy động nhân lực, chuẩn bị mặt bằng xây dựng chuồng trại, đất sản xuất.

* Đối với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thực hiện năm 2019)

Áp dụng theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 11/8/2017 về việc Ban hành bộ đơn giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và định mức của Dự án Tỉnh đoàn quản lý trước đây.

* Đối với hỗ trợ trồng rừng (thực hiện năm 2019)

- Được hỗ trợ 50% giá cây giống trồng rừng gỗ lớn với diện tích trồng rừng tối thiểu 02 ha nhưng tối đa không quá 4 triệu đồng/ha và 50 triệu đồng/dự án (Tại khoản 4, Điều 4 của Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh).

* Đối với  trồng cây ăn quả đặc sản ( thực hiện năm 2019)

Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí mua cây giống, 30% kinh phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo quy trình trong năm đầu với diện tích có quy mô tối thiểu 1.000m2 (Tại khoản 2, Điều 4 của Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh).

* Đối với mô hình chăn nuôi gà thả vườn (Thực hiện năm 2020 theo nguồn kinh phí của Chương trình Nông thôn mới năm 2020)

- Đối với hộ cận nghèo: Nhà nước hỗ trợ giống tối đa 80% và không quá 12 triệu đồng/hộ/mô hình. Được hỗ trợ chi phí mua thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vật tư với mức hộ trợ không quá 70% và không quá 12 triệu đồng/hộ/mô hình (Tại khoản 1, Điều 5 của Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh).

- Đối với hộ khác: Nhà nước hỗ trợ giống tối đa 50%, vật tư tối đa 30% và không quá 7 triệu đồng/hộ/mô hình. (Tại khoản 2, Điều 5 của Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh).

c) Hạng mục  hỗ trợ:

Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ còn lại; Hỗ trợ phát triển giống cây ăn quả đặc sản (Chuối già lùn nuôi cấy mô, cau, ổi, thanh long ruột đỏ) cho 34 hộ dân với diện tích tối thiểu là 1.000m2; Hỗ trợ giống cây lâm nghiệp cho các hộ dân trong làng chưa nhận giống cây và chưa nhận đủ đất rừng sản xuất, quy mô 19 hộ với diện tích 38ha. Tổ chức tập huấn và tham quan học tập kinh nghiệm tại Nam Đông. Mô hình chăn nuôi gà thả vườn với quy mô 8.650 con/34hộ.

6. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện: 1.977.613.000 đồng.

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.996
Truy câp hiện tại 4.749