Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện A Lưới năm 2021
Ngày cập nhật 05/04/2021

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện A Lưới năm 2021 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng, giá trị sử dụng cao có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó để có kế hoạch hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, đồng thời lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện tham gia bình chọn cấp tỉnh năm 2021.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện A Lưới năm 2021 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng, giá trị sử dụng cao có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó để có kế hoạch hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, đồng thời lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện tham gia bình chọn cấp tỉnh năm 2021.

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư sản xuất tại các xã, thị trấn (gọi chung là khu vực nông thôn) trên địa bàn huyện được quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

Về nguyên tắc bình chọn sản phẩm:

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

a) Được tổ chức 2 năm một lần vào các năm lẻ, theo kế hoạch UBND huyện ban hành trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh.

b) Được thực hiện một cách dân chủ công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công thương và quy định của nhà nước về giải thưởng hiện hành.

c) Các cơ sở công nghiệp nông thôn gửi hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

d) Mỗi cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn nhiều sản phẩm và một sản phẩm có thể được tham gia nhiều kỳ bình chọn.

Về yêu cầu chung đối với sản phẩm tham gia bình chọn:

a) Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm). Bộ sản phẩm là tập hợp các sản phẩm do cùng một cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, được sử dụng kết hợp với nhau làm tăng thêm hiệu quả sử dụng và tính thẩm mỹ, thuộc một trong các trường hợp sau:

- Các sản phẩm có cùng tính năng, công dụng, được sản xuất từ một loại nguyên liệu, vật liệu nhưng khác nhau về kiểu dáng, mẫu mã.

- Các sản phẩm có cùng kiểu dáng, mẫu mã và tính năng, công dụng được sản xuất từ các nguyên liệu, vật liệu khác nhau.

b) Là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn và do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn.

c) Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

d) Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Về Tiêu chí bình chọn:

a) Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

- Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất.

- Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường.

- Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ.

- Các tiêu chí khác.

Phân nhóm sản phẩm tham gia bình chọn:

Sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo các nhóm như sau:

a) Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

b) Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm.

c) Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí.

d) Nhóm các sản phẩm khác.

Công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận:

a) Sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng các quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Mục II Kế hoạch này; được Ban Giám khảo chấm điểm, điểm bình quân đạt từ 70 điểm trở lên. Cơ cấu và số lượng sản phẩm được cấp giấy chứng nhận do Hội đồng bình chọn quyết định.

b) Căn cứ vào kết quả bình chọn, Hội đồng bình chọn trình UBND huyện phê duyệt kết quả bình chọn, quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Kết quả bình chọn được thông báo đến các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham gia bình chọn.

c) Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có giá trị tính từ ngày được cấp đến hết này 31 tháng 12 của năm thứ tư (tính từ năm cơ sở được cấp Giấy chứng nhận).

d)  Mẫu Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thống nhất sử dụng từ cấp huyện đến cấp tỉnh theo quy định tại Phụ lục số 6, Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.628
Truy câp hiện tại 4.812