Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường phát triển sản xuất thôn Hương Phú, xã Hương Phong
Ngày cập nhật 08/05/2020

UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường phát triển sản xuất thôn Hương Phú, xã Hương Phong

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường phát triển sản xuất thôn Hương Phú, xã Hương Phong.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hương Phong.

3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Phú Thanh.

4. Chủ nhiệm lập BCKTKT: Ông Phạm Hồng Hải.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại và lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất trên địa bàn.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài 452,14m, nền đường rộng 4,0m, mặt đường rộng 3,0m, với kết cấu mặt đường bê tông mác 200 dày 18cm.

Tuyến 1: Bố trí 01 cống vuông V=0,75m; 01 cống tròn D=0,75m.

Tuyến 2: Bố trí 02 cống vuông V=0,4m, bê tông cốt thép mác 200.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp 4.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

11. Tổng mức đầu tư:  1.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng         :

772.241.000đồng.

- Chi phí quản lý dự án:

22.673.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư:

114.026.000 đồng.

- Chi phí khác:

45.406.000 đồng.

- Chi phí dự phòng        :

        45.654.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện 70%, đối ứng ngân sách xã 30% trong tổng mức đầu tư.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý, điều hành dự án. 

14. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.410
Truy câp hiện tại 5.584