Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020” năm 2020
Ngày cập nhật 11/02/2020

Thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới về việc Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc phê duyệt Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp và phối hợp tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban ngành trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường nói chung và trong công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nói riêng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

Nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và thu gom rác thải sinh hoạt.

2. Yêu cầu:

UBND các xã, thị trấn trong khu vực đô thị mở rộng phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm. Tính toán lượng rác thải phát sinh; xác định và phân loại các đối tượng được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn để áp dụng mức thu phù hợp với quy định tại Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND các xã đưa chỉ tiêu thu giá dịch vụ và thu gom rác vào Nghị quyết HĐND xã hàng năm để giám sát quá trình thực hiện; xây dựng kế hoạch thu theo đủ chỉ tiêu đề ra.

Các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đổ rác thải đúng nơi quy định và đóng đầy đủ phí vệ sinh môi trường.

II. CÁC CHỈ TIÊU:

Phấn đấu đến cuối năm 2020:

- Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn có hố chôn lấp rác thải đạt 100%;

- Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt thuộc khu vực đô thị mở rộng đạt 90%;

- Rác thải y tế được thu gom và xử lý đạt 100%.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thực hiện lồng ghép với Đề án Ngày chủ nhật xanh “Hãy hành động để A Lưới thêm xanh - sạch - sáng” và phong trào “Chống rác thải nhựa”.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về giữ gìn vệ sinh môi trường lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “5 không, 3 sạch”.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn của huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động của Đề án tại các xã, thị trấn.

          Định kỳ kiểm tra công tác thực hiện đề án tại các xã, thị trấn 6 tháng/lần.

          Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án vào tháng 12/2020; đồng thời tham mưu cho UBND huyện tuyên dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao:

Phối hợp, hỗ trợ Phòng Tài nguyên và Môi trường trong công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác thải đúng nơi quy định, lồng ghép tuyên truyền với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “5 không, 3 sạch”, ”chống rác thải nhựa”, “Hãy hành động để A Lưới thêm xanh - sạch - sáng”.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trên địa bàn huyện:

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho thanh thiếu nhi, học sinh thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt ngoài giờ, câu chuyện dưới cờ, lồng ghép vào nội dung môn học, “Tuần sinh hoạt công dân ”, sinh hoạt chi đoàn, chi hội,... đồng thời phát động thi đua trong phạm vi của ngành.

Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” tại các trường; phối hợp với các địa phương tham gia các đợt ra quân vệ sinh môi trường tại khu dân cư hàng tuần.

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Hướng dẫn các xã, thị trấn, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lý, tránh tồn dư; tăng cường quản lý nhà nước đối với việc buôn bán, sử dụng thuốc trừ sâu, công tác thú y, hoạt động giết mổ gia súc.

Chỉ đạo các chủ trang trại, hộ gia đình chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản xử lý nước thải, rác thải trước khi thải ra môi trường.

Tham mưu Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thu gom rác thải vào ngày “Nông thôn mới”.

5. Ban Quản lý công trình công cộng và Dịch vụ công ích:

- Thực hiện việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn A Lưới và 4 xã thuộc khu vực đô thị mở rộng.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 3 tháng/lần, vào ngày cuối cùng của tháng cuối mỗi quý.

6. UBND các xã, thị trấn:

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn mình quản lý. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường: giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định; Có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân ở các xã chưa tổ chức thu gom và các hộ gia đình cá nhân nằm trong những vùng sâu, hệ thống giao thông không đáp ứng công tác thu gom, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ gia đình tự thu gom rác thải sinh hoạt và xử lý theo phương pháp chôn đốt tại vườn hoặc mỗi hộ gia đình tự đào hố thu gom đến lúc hố thu gom đầy tiến hành trồng cây trên hố đó và đào hố khác để tiếp tục thu gom.

Đối với UBND thị trấn A Lưới và 4 xã thuộc khu vực đô thị mở rộng: Xây dựng kế hoạch và tiến hành thu giá dịch vụ môi trường của các hộ dân theo quy định.

Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện định kỳ 3 tháng/lần, vào ngày cuối cùng của tháng cuối mỗi quý.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể:

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 165-KH/LN ngày 16/4/2018 về việc xây dựng mô hình chung “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an” thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hàng tuần vận động toàn dân thực hiện chương trình “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”.

8. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện:

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong đoàn viên, thanh niên.

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.192
Truy câp hiện tại 1.004