Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Sau khi sáp nhập huyện A Lưới còn 97 thôn, tổ dân phố
Ngày cập nhật 27/12/2018

Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Sáp nhập và đổi tên gọi các thôn trên địa bàn các xã thuộc huyện A Lưới như sau:

1. Xã Hương Lâm: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia đình và dân số hiện có của thôn A So 1 và thôn A So 2 để thành lập thôn Cưr Xo.

Sau khi tiến hành sáp nhập các thôn, xã Hương Lâm có 05 thôn, gồm: Cưr Xo, Ka Nôn 1, Ka Nôn 2, Ba Lạch, Liên Hiệp.

2. Xã Hồng Hạ: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia đình và dân số hiện có của thôn Poi Ring và thôn Căn Sâm để thành lập thôn Pa Ring - Cân Sâm; đổi tên gọi thôn Căn Tôm hiện có thành thôn Cân Tôm.

Sau khi tiến hành sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, xã Hồng Hạ có 04 thôn, gồm: Pa Ring - Cân Sâm, Cân Tôm, Pa Hy, A Rom.

3. Xã Sơn Thủy: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia đình và dân số hiện có của thôn Quảng Vinh và thôn Quảng Lợi để thành lập thôn Vinh Lợi.

Sau khi tiến hành sáp nhập các thôn, xã Sơn Thủy có 06 thôn, gồm: Vinh Lợi, Quảng Ngạn, Quảng Thọ, Quảng Phú, Quảng Lộc, Quảng Hợp.

4. Xã Nhâm: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia đình và dân số hiện có của thôn: thôn Cơ Lênh và thôn A Bung để thành lập thôn KLeng A Bung; thôn Nhâm 2 và thôn Ta Kêu để thành lập thôn Âr Kêu Nhâm; thôn Pa E và thôn A Hưa để thành lập thôn A Hươr Pa E; thôn Nhâm 1 và thôn A Bả để thành lập thôn Âr Bả Nhâm.

Sau khi sáp nhập các thôn, xã Nhâm có 04 thôn, gồm: KLeng A Bung, Âr Kêu Nhâm, A Hươr Pa E và Âr Bả Nhâm.

5. Xã Hồng Quảng: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia đình và dân số hiện có của thôn: thôn Mù và thôn Ka Nông để thành lập thôn Pi Ây 1; thôn Ỷ Ri và thôn P Riêng để thành lập thôn Pi Ây 2; đổi tên gọi thôn Pa Đu hiện có thành tên thôn Pất Đuh.

Sau khi sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, xã Hồng Quảng có 04 thôn, gồm: A Lưới, Pi Ây 1, Pi Ây 2, Pất Đuh.

6. Xã Hồng Trung: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia đình và dân số hiện có của thôn: thôn Tà Ay và thôn Ta để thành lập thôn Ta Ay Ta; thôn A Niêng và thôn Lê Triêng 1 để thành lập thôn A Niêng Lê Triêng 1; thôn Đụt và thôn Lê Triêng 2 để thành lập thôn Đụt Lê Triêng 2.

Sau khi sáp nhập các thôn, xã Hồng Trung có 03 thôn, gồm: Ta Ay Ta, A Niêng Lê Triêng 1, Đụt Lê Triêng 2.

7. Xã Hồng Vân: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia đình và dân số hiện có của thôn Ta Lo và thôn A Hố để thành lập thôn Ta Lo A Hố.

Sau khi sáp nhập các thôn, xã Hồng Vân có 05 thôn, gồm: Kê, Ca Cú 1, Ca Cú 2, A Năm và Ta Lo A Hố.

Huyện A Lưới sau khi sáp nhập và đổi tên gọi các thôn có 97 thôn, tổ dân phố (gồm 07 tổ dân phố, 90 thôn).

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.040.283
Truy câp hiện tại 398