Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện A Lưới
Ngày cập nhật 30/10/2018

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện A Lưới;

Để ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện A Lưới sau khi thành lập phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và theo quy định của pháp luật, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc trực tiếp vào dự thảo ăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện A Lưới) quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện A Lưới.

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, gửi ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) và gửi file điện tử qua địa chỉ Email: ntuan.aluoi@thuathienhue.gov.vn trước ngày 06/11/2018, nếu cơ quan, đơn vị nào không gửi ý kiến tham gia vào dự thảo trong thời hạn nêu trên thì xem như đồng ý vào dự thảo./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.637.509
Truy câp hiện tại 726