Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo nội dung liên quan đến sơ tuyển công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới năm 2017
Ngày cập nhật 11/09/2017

Căn cứ Thông báo số 1034/TB-SNV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Thông báo số 1156/TB-SNV ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Sở Nội vụ về quy định các môn thi và nội dung ôn tập tuyển dụng công chức vào làm việc tại các Trung tâm Hành chính công, Hội đồng sơ tuyển công chức huyện A Lưới thông báo các nội dung liên quan đến sơ tuyển công chức như sau:

I. Danh mục tài liệu kiến thức chung:

1. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013 gồm Chương V, VI, VII, VIII, IX.

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (gồm các Điều 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).

3. Luật Viên chức năm 2010 (gồm các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 25, 41, 42, 43).

4. Luật Phòng, chống tham nhũng (gồm các Điều 1, 3, 4, 5).

5. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (gồm các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29).

II. Danh mục tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành:

1. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

2. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

3. Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

4. Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

5. Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020;

6. Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh  phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

7. Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh  phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế;

8. Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy tại huyện A Lưới

9. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm các Chương I, II, VIII, IX, X, XI, XIII;

10. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

III. Thời gian tổ chức phỏng vấn: 

Từ ngày 15/9/2017 đến ngày 19/9/2017: Hội đồng sơ tuyển công chức tiến hành phỏng vấn sơ tuyển (có Thông báo sau).

IV. Cách tính điểm và xác định người cử đi dự tuyển:

1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

2. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 10;

3. Kết quả sơ tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên theo quy định của Nhà nước. Người được cử dự xét tuyển công chức phải có điểm phỏng vấn đạt từ 5 điểm trở lên và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

4. Xác định người cử đi dự tuyển: Số lượng người cử đi dự tuyển được lấy theo thứ tự kết quả điểm sơ tuyển từ cao đến thấp (kết quả học tập của người dự tuyển, điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên để tính điểm theo quy định) có số dư ít nhất bằng 2 lần so với chỉ tiêu được tuyển theo từng vị trí việc làm.

Trên đây là Thông báo của Hội đồng sơ tuyển công chức vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công năm 2017, đề nghị các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 26