Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền >> Phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018. Luật có 7 chương, 43 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Theo đó, Luật An ninh mạng 2018 quy...
Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Đây là một đạo luật có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc...
Ngày 17/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản...
I. CƠ SỞ ĐƯỢC PHÉP GIẾT MỔ LỢN  Cơ sở được phép giết mổ lợn bao gồm: 1. Cơ sở giết mổ tập trung bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thú y và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y...
Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư  03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Theo đó, có 10 thay đổi quan trọng...
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong...
Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1//2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không...
Ngày 01/03/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QUYẾT ĐỊNH số 505/QĐ-UBND: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019; Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt Kế hoạch...
Ngày 28/12/2018, UBND huyện A Lưới đã ban hành kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019. Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.085.347
Truy câp hiện tại 1.565