Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Chế độ, chính sách lao động
Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ, trong đó bổ sung quy định không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ.  
Căn cứ Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới thông báo Lịch nghỉ dịp Tết Dương lịch năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính...

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định  112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực 20/9/2020 và thay thế cho Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức, quy định về kỷ luật viên chức theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, chương 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn; nội dung liên quan đến kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Về việc xác định tuổi nghỉ hưu theo Công văn số 1004/BNV-TCBC ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nội vụ về cách xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP trong năm 2021 và  Công văn số 223/LĐTBXH-BHXH ngày 28/01/2021...
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý...
Thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số...
Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp huyện A Lưới thông báo đến các thí sinh tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng từ  III lên hạng II và hạng IV lên hạng III năm 2020 nội dung tài liệu ôn tập...
Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 31/3/2020, Quyết định số   1094/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II và...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
Để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền thực hiện tốt việc quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC và NLĐ), UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.912.035
Truy câp hiện tại 11.037