Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Chiến lược, quy hoạch, KH phát triển
Ngày 30/01/2023, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 48-KL/TW về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
Với mục đích nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về công tác gia đình. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân trong việc...
Nhằm tiếp tục thực hiện 5 nội dung chủ yếu của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và đẩy mạnh xã hội hoá văn hoá, xây dựng và từng bước nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động của các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở, thu hút...
Thực hiện Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ngày 11/01/2022 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về Triển khai Chương trình...
Nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân); tổ chức (cơ quan, doanh nghiệp, thôn, tổ dân phố); gia đình về xây dựng nếp sống văn minh đô thị...
Nhằm hỗ trợ đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý, huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên...
Với mục đích tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân); tổ chức (cơ quan, doanh nghiệp, thôn, tổ dân phố); gia đình, hộ gia đình về xây dựng...
Ngày 31 tháng 3 năm 2021 Uỷ ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch hoạch số 56/KH-UND  Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện A Lưới năm 2021. Với mục...
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về xây dựng NSVMĐT&NT; xây dựng lối sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc văn hóa tốt đẹp trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Uỷ ban nhân dân huyện ban...
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới nhận được Công văn số 2246/STNMT-QLĐĐ ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế về việc rà soát, đề xuất bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) của tỉnh. ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.971
Truy câp hiện tại 10.993