Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền >> Chiến lược, quy hoạch, KH phát triển
Nhằm hỗ trợ đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý, huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên...
Với mục đích tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân); tổ chức (cơ quan, doanh nghiệp, thôn, tổ dân phố); gia đình, hộ gia đình về xây dựng...
Ngày 31 tháng 3 năm 2021 Uỷ ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch hoạch số 56/KH-UND  Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện A Lưới năm 2021. Với mục...
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về xây dựng NSVMĐT&NT; xây dựng lối sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc văn hóa tốt đẹp trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Uỷ ban nhân dân huyện ban...
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới nhận được Công văn số 2246/STNMT-QLĐĐ ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế về việc rà soát, đề xuất bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) của tỉnh. ...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện định hướng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để UBND các xã đưa vào văn kiện Đại hội Đảng bộ xã giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở các chỉ tiêu đã được...
Ngày 12/8/2019 và ngày 28/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới phối hợp với Cục Đo đạc bản đồ và các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tổ chức xác định mốc, cắm mốc địa giới hành chính...
Ngày 01/7/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 788/SNV-XDCQ  về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021; Ủy ban nhân dân huyện...
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 1. Mục tiêu phát triển: Huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục cơ cấu lại...
UBND huyện hướng dẫn quy trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới trong giai đoạn 2019-2021
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.414.990
Truy câp hiện tại 6.764