Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền >> Chiến lược, quy hoạch, KH phát triển
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới nhận được Công văn số 2246/STNMT-QLĐĐ ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế về việc rà soát, đề xuất bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) của tỉnh. ...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện định hướng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để UBND các xã đưa vào văn kiện Đại hội Đảng bộ xã giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở các chỉ tiêu đã được...
Ngày 12/8/2019 và ngày 28/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới phối hợp với Cục Đo đạc bản đồ và các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tổ chức xác định mốc, cắm mốc địa giới hành chính...
Ngày 01/7/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 788/SNV-XDCQ  về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021; Ủy ban nhân dân huyện...
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 1. Mục tiêu phát triển: Huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục cơ cấu lại...
UBND huyện hướng dẫn quy trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới trong giai đoạn 2019-2021
Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (đơn vị tư vấn xây dựng Kế hoạch sử dụng đất của huyện) tổ chức buổi họp nhằm rà soát...
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015 và giảm tối thiểu 2,5% biên...
HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.392.634
Truy câp hiện tại 4.445