Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 05/01/2018, UBND huyện A Lưới đã ban hành kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc...
Ngày 30 tháng 01 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới năm...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện A Lưới.
Trong thời gian qua, hệ thống thư điện tử công vụ (hộp thư điện tử Thừa Thiên Huế) của UBND tỉnh hoạt động tốt, đáp ứng được nhu cầu gửi, nhận thông tin trong hoạt động công vụ, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của các cơ quan Nhà...
Huy động tối đa và hiệu quả nguồn lực để tập trung thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát huy hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Tập trung xây...
Thường trực HĐND huyện dự kiến các Nghị quyết sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI, như sau:
Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức. Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công...
Nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện qúa trình xã hội hóa gắn liền việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức các đơn vị sự nghiệp công...
Để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền thực hiện tốt việc quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC và NLĐ), Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan,...
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 749