Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo điều hành
1. Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 13/12/2016 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững huyện A Lưới giai đoạn 2016 - 2020. Hoạt động giảm nghèo...
Thực hiện Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 về việc Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy...
Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Công văn số 117/UBNDNV về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
Thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là...
Ngày 13 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Thực hiện Công văn số 1149/SNV-CCVC ngày 15/10/2018 của Sở Nội vụ về việc hoàn chỉnh việc vận hành hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức sớm triển khai trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Công văn số 339/SNV-TCCC ngày 28/3/2019 của Sở Nội vụ về việc đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019, UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên...
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BTG ngày 01/3/2019 của Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2019; Công văn số 264/SNV-XDCQ ngày 08/3/2019 của Sở...
Căn cứ  Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành;
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.204.696
Truy câp hiện tại 202