Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thường trực HĐND huyện dự kiến các Nghị quyết sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI, như sau:
Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức. Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công...
Nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện qúa trình xã hội hóa gắn liền việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức các đơn vị sự nghiệp công...
Để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền thực hiện tốt việc quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC và NLĐ), Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan,...
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng...
Ngày 07/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc công bố bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện được tiếp nhận và hoàn...
Ngày 14/9/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công Văn số 4962/BNV-ĐT chỉ đạo việc lập kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) xã năm 2018.
Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện A Lưới về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp cấp huyện năm 2017, Hội đồng Tuyển dụng viên chức cấp huyện họp xét tuyển 03 chỉ tiêu theo kế hoạch trong tổng số 04 hồ sơ đủ...
Thực hiện Thông báo số 1034/TB-SNV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Hội đồng sơ tuyển họp xét sơ tuyển 35 thí sinh...
Căn cứ Thông báo số 1034/TB-SNV ngày 02/8/2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Thông báo số 74/TB-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 242