Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” nêu rõ mục tiêu đặt ra là “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển...
Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm...
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII quy định chi tiết...
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách...
Để có cơ sở xây dựng Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III; danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III gửi...
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;  
Thủy điện A Lưới là dự án lớn ở khu vực miền Trung, chính thức phát điện vào tháng 6/2012, với công suất lắp đặt máy 170 MW, có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 3.234 tỷ đồng. Công trình phải đền bù, hỗ trợ...
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm...
Ngày 03 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại,...
Thống kê đất đai theo định kỳ hàng năm là công tác có ý nghĩa quan trọng nhằm nắm chắc về số lượng và diễn biến đất đai trong quá trình quản lý và sử dụng, làm căn cứ để xây dựng phương án quy hoạch,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 434