Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BTG ngày 01/3/2019 của Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2019; Công văn số 264/SNV-XDCQ ngày 08/3/2019 của Sở...
Căn cứ  Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành;
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công...
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII quy định chi tiết về hoạt động...
Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 9046/UBND-TH về việc triển khai Quyết định số 45/2018/QĐ-TH của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ họp trong quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà...
Ngày 10/8/2018, UBND huyện A Lưới đã ban hành Phương án số 03/PA-PCTT&TKCN về Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Thời gian qua, công tác bảo tồn, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện A Lưới đã được các cấp, các ngành quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn một số di tích chưa được khoanh...
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3802/UBND-TH ngày 31 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước...
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012...
Để thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết giao ước thi đua và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn hoạt động của các khối thi đua năm 2018 gồm các văn bản như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.650.002
Truy câp hiện tại 779