Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng quý, hàng năm
Ngày cập nhật 25/04/2019

Thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Quyết định số 12); Công văn số 391/SNV-TCCC ngày 09/4/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới hướng dẫn việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng quý, hàng năm trên địa bàn như sau:

1. Đối tượng áp dụng

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và cấp xã;

- Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Công chức cấp xã.

Đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã có thể áp dụng Quyết định số 12 để đánh giá, phân loại hoặc theo văn bản hướng dẫn của khối Đảng, Đoàn thể, Hội đồng nhân dân.

2. Sử dụng Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

2.1. Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã được đánh giá theo mẫu số 1.

2.2. Các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện được đánh giá theo mẫu số 2.

2.3. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được đánh giá theo mẫu số 3.

2.4. Viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp được đánh giá theo mẫu số 4.

2.5. Viên chức không giữ chức vụ quản lý được đánh giá theo mẫu số 5.

2.6. Đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

a) Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước thì được đánh giá theo mẫu số 3

b) Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các đơn vị sự công lập thì được đánh giá theo mẫu số 5

3. Nguyên tắc chấm điểm

- Việc đánh giá kết quả thực hiện, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành bằng phương pháp chấm điểm từng quý theo các nội dung, tiêu chí với tổng 100 điểm. Việc phân loại cán bộ, công chức, viên chức chỉ thực hiện 01 lần vào cuối năm, đối với các quý chỉ chấm điểm và không phân loại. Tổng điểm đánh giá hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức bằng tổng các điểm bình quân của các tiêu chí.

- Tiêu chí nào chưa phát sinh trong quý thì chưa tính điểm.

- Điểm bình quân cuối năm của tiêu chí được tính theo nguyên tắc bình quân gia quyền. Tiêu chí nào phát sinh trong nhiều quý thì khi đánh giá, chấm điểm, điểm bình quân cuối năm của tiêu chí sẽ bằng tổng điểm của các quý chia cho tổng số quý phát sinh.

- Đối với các tiêu chí mà cán bộ, công chức, viên chức không phải thực hiện do không thuộc đối tượng hoặc đặc thù công việc không yêu cầu thì được tính điểm tối đa tiêu chí đó.

Ví dụ 1: Năm 2019, công chức A có đề tài được Hội đồng cấp huyện công nhận vào quý IV. Tiêu chí này được chấm 4 điểm vào quý IV; các quý I, II, III do chưa phát sinh nên chưa tính điểm.

Theo nguyên tác chấm điểm trên, đến cuối năm 2019 công chức A được chấm điểm cho tiêu chí này như sau: (quý I + quý II + quý III + quý IV) chia cho 1 (4/1 = 4 điểm).

Tương tự, nếu tiêu chí này phát sinh thêm trong quý II thì cộng điểm của quý II và quý IV rồi chia cho 2.

Ví dụ 2: Năm 2019, ông Nguyễn Văn A hiện đang làm viên chức tại Trung tâm B, khi đánh giá theo mẫu số 5, đối với tiêu chí Ý thức tổ chức kỷ luật, ông A không thuộc đối tượng kê khai tài sản nên khi chấm điểm thì Điểm c (Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản thu nhập theo quy định) được chấm điểm tối đa.

- Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước khi bình xét thi đua nên được lấy kết quả thi đua của năm trước liên kề để chấm điểm cho các quý của năm sau.

- Việc lấy Ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công tác và cấp ủy nơi cư trú; Bản tự kiểm điểm cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 01 lần vào cuối năm.

4. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức với các nội dung sau:

- Trước ngày 02/4, 02/7, 02/10, 02/11, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá, chấm điểm theo quý thông qua các Phiếu đánh giá và lưu hồ sơ, kết quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình (đối với các trường học, thời điểm đánh giá, chấm điểm theo quý thực hiện trước ngày 02/3, 02/6, 02/11 để phù hợp với năm học và thời gian nghỉ hè của giáo viên);

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ gửi bảng tổng hợp chấm điểm hàng quý về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ - theo mẫu số 6) đối với các chức danh được đánh giá tại Mẫu số 1 (các trường hợp khác lưu tại cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo, thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, công chức, viên chức). Riêng trong quý I năm 2019, gửi trước ngày 04/5/2019.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi tổng hợp, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm, gửi Báo cáo tổng hợp đánh giá về UBND huyện (thông qua Phòng  Nội vụ) bằng văn bản giấy, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ hộp thư công vụ: noivu.aluoi@thuathienhue.gov.vn trước ngày 05 tháng 01 (theo mẫu số 7, mẫu số 8) để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ và UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện A Lưới hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để phối hợp thực hiện./.

(Có các biểu mẫu kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.797.361
Truy câp hiện tại 660