Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Khẩn trương hoàn thiện việc cập nhật thông tin vào phầm mềm Quản lý nhân sự
Ngày cập nhật 02/04/2019

Thực hiện Công văn số 1149/SNV-CCVC ngày 15/10/2018 của Sở Nội vụ về việc hoàn chỉnh việc vận hành hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức sớm triển khai trên địa bàn tỉnh;

Hiện nay, số lượng hồ sơ nhân sự trên địa bàn toàn huyện chưa được cập nhật, bổ sung đầy đủ (toàn huyện mới cập nhật 60,31%); hầu hết các cơ quan, đơn vị đều có tỷ lệ thấp và chưa thật sự quan tâm, chú trọng đến công tác cập nhật thông tin nhân sự vào Hệ thống quản lý nhân sự (có danh sách đính kèm). Phần lớn chưa được cập nhật, bổ sung đầy đủ thông tin về quá trình công tác, trình độ đào tạo, quan hệ gia đình, diễn biến lương, ảnh … (gồm 22 loại thông tin). Chất lượng, tỷ lệ thành phần hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về Quy định xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin và thẻ điện tử cán bộ, công chức, viên chức, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Để việc thực hiện, vận hành phần mềm Quản lý nhân sự của huyện thống nhất và đạt hiệu quả cao, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương đôn đốc việc kiểm tra, rà soát và hoàn tất việc cập nhật cơ sở dữ liệu đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn chậm nhất ngày 05/4/2019.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.681
Truy câp hiện tại 4.108