Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức năm 2019
Ngày cập nhật 02/04/2019

Thực hiện Công văn số 339/SNV-TCCC ngày 28/3/2019 của Sở Nội vụ về việc đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019, UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp khác đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức năm 2019 với một số nội dung sau:

1. Lập danh sách đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch, thăng hạng nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019.

2. Đối với viên chức làm việc ở các các đơn vị không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng theo Công văn này để đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch (trừ các đơn vị sự nghiệp giáo dục).  

(có biểu mẫu kèm theo)

3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp không thuộc đối tượng để đăng ký dự thi nâng ngạch.

UBND huyện đề nghị các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp triển khai việc rà soát, xét chọn công chức, viên chức và gửi danh sách đăng ký dự thi về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 20/4/2019 để tổng hợp, đăng ký Sở Nội vụ theo quy định; quá thời hạn trên đơn vị nào không đăng ký, xem như không có nhu cầu dự thi nâng ngạch, thăng hạng trong năm 2019./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.526
Truy câp hiện tại 4.017