Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Huyện A Lưới hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018
Ngày cập nhật 25/03/2019

Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là công tác có ý nghĩa quan trọng, là căn cứ để xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoạch định các mục tiêu nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

 

Thực hiện Điều 34 của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thống kê đất đai, vừa qua Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tích cực phối hợp thực hiện thống kê đất đai năm 2018.

Đến nay công tác thống kê đất đai năm 2018 đã hoàn thành, đã xây dựng hoàn thiện bộ số liệu theo hiện trạng các loại đất trên địa bàn toàn huyện.

Cụ thể theo số liệu thống kê đất đai năm 2018, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện A Lưới là: 122.521.20 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 115.784,26 ha, chiếm 94,50 % tổng diện tích tự nhiên;

+ Đất phi nông nghiệp: 5.343,05 ha, chiếm 4,36 % tổng diện tích tự nhiên;

+ Đất chưa sử dụng: 1.393,90 ha, chiếm 1,14 % tổng diện tích tự nhiên.

Bộ số liệu thống kê đất đai các cấp đánh giá chính xác thực trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính, làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trong năm qua. Thông qua đó cấp xã, huyện, cũng có cơ sở để đề ra những cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Tập tin đính kèm:
Đoàn Quang Pháp - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.374.854
Truy câp hiện tại 922