Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020
Ngày cập nhật 13/03/2019

Ngày 13/3, UBND huyện đã tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Giảm nghèo bền vững huyện A Lưới giai đoạn 2016-2020 . Tham dự có đồng chí Nguyễn Tân – UVTV huyện ủy – PCT HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Cường – UVTV – PCT UBND huyện.

 

Theo báo cáo, kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, đầu năm 2016, toàn huyện có 12.276 hộ, tương ứng 49.582 khẩu, hộ nghèo 4.337 hộ, chiếm 35,04%; có 412 hộ cận nghèo, chiếm 3,33%. Theo đó, Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo huyện A Lưới đầu giai đoạn 2016-2020 là 38,37%, trong đó có 4.182 hộ dân tộc thiểu số chiếm 96,43%. Theo đó hộ nghèo giảm trong 3 năm trên 1.500 hộ, tương ứng giảm 13,53%, bình quân môi năm giảm 4,51%. Số xã nghèo trên 25% từ 17 xã, còn 13 xã. 4 xã ra khỏi xã nghèo là Hương Lâm, Hồng Thượng, A Ngo, Hồng Hạ. Tuy nhiên hộ cận nghèo tăng do hộ nghèo thoát sang cận nghèo nằm ở ngưỡng nghèo là 1.804 hộ, chiếm 13,4%. Đạt mục tiêu của Đề án đề ra  bình quân giảm 4% năm.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận môt số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong thời gian tới như: tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp theo nghị quyết số 07-NQ/HU của huyện ủy, nghị quyết số 10/2016/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân huyện về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; triển khai tốt các dự án, chính sách giảm nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4% năm, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện dưới 15%.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.880
Truy câp hiện tại 4.991