Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 15/08/2018

Thời gian qua, công tác bảo tồn, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện A Lưới đã được các cấp, các ngành quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn một số di tích chưa được khoanh vùng cụ thể, dẫn đến việc một số hộ gia đình lấn đất xâm phạm đến di tích, cảnh quan di tích bị thay đổi. Để hạn chế tình trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, Thị Trấn thực hiện một số nội dung như sau:

 

1. Thực hiện quản lý và bảo vệ di tích trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với điều kiện, khả năng cụ thể của từng địa phương và thẩm quyền, trách nhiệm của cấp xã. Thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang và trồng cây xanh, cây cảnh tại các điểm di tích lịch sử; không để tổ chức, cá nhân, hộ gia đình lấn chiếm khu vực được khoanh vùng và xâm hại di tích.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, xây dựng bảng nội quy, biển chỉ dẫn tại các điểm di tích.

3. Các địa phương có các điểm di tích, tiến hành thành lập Ban quản lý di tích hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm phân công quản lý, bảo vệ di tích có hiệu quả. Các công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích phải được bảo vệ về đất đai, mặt bằng và không gian. Các dự án cải tạo, xây dựng công trình phục vụ phát triển kinh tế, xã hội nằm ngoài các khu vực bảo vệ của di tích nhưng ảnh hưởng đến di tích phái cách khu vực khoanh vùng bảo vệ tối thiểu 1000 m đối với di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và tối thiểu 500 m đối với di tích cấp tỉnh.

4. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, ngành trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn. Hàng năm, tiến hành rà soát, kê khai các công trình xây dựng, đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư tôn tạo, nâng cấp các điểm di tích đã xuống cấp.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn các địa phương trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các điểm di tích.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, Thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện

Thi Thi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.040.513
Truy câp hiện tại 472