Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tổ chức triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 27/03/2018

Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1115/UBND-VH về việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; để kịp thời tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tham mưu tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo các nội dung của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị trên địa bàn tỉnh; báo cáo UND tỉnh kết quả theo quy định./

(Nội dung Chỉ thị 05/CT-TTg theo file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.040.250
Truy câp hiện tại 395