Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2018
Ngày cập nhật 06/02/2018

Ngày 05/01/2018, UBND huyện A Lưới đã ban hành kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện kế hoạch, từ đó có thái độ tích cực tham gia công tác cải cách hành chính của huyện.

1. Nội dung và hình thức tuyên truyền

1.1. Tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai TTHC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

- Nội dung:

+ Đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị và các địa phương.

+ Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả các xã, thị trấn và trên Trang thông tin điện tử của huyện.

+ Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về TTHC theo quy định tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/2/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại ở các cơ quan, đơn vị.

1.2. Xây dựng các chương trình tuyên truyền về công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa huyện.

- Thời gian thực hiện: Duy trì việc phát sóng định kỳ về CCHC thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

- Nội dung: Thông tin, phổ biến về kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2018 của huyện; tình hình và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn huyện; tình hình triển khai thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại Trung tâm Hành chính công huyện; tuyên truyền nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các TTHC đối với tổ chức, cá nhân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC;

1.3. In ấn và phát hành tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền về CCHC:

- Thời gian: Trong năm 2018.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hoá và Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ.

- Nội dung: Tuyên truyền nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

- Địa điểm và hình thức phát hành: Phát hành tới các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn huyện qua đường bưu điện và phát tờ rơi tại các khu vực đông dân cư.

2. Đối tượng

Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

(Các nội dung cụ thể khác theo file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 2.617