Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện A Lưới năm 2018
Ngày cập nhật 29/01/2018

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện A Lưới.

A Lưới là một huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong những năm qua cùng với sự phát triển của tỉnh nhà, trên địa bàn huyện cũng có nhiều đổi thay, nhiều dự án đã, đang và sẽ triển khai tạo áp lực không nhỏ cho tài nguyên đất và công tác quản lý đất đai ở địa phương. Do đó, để sử dụng nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững thì việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với huyện là rất cần thiết và đây cũng chính là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện A Lưới thể hiện định hướng sử dụng đất trên địa bàn huyện nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, đồng thời là công cụ quan trọng để huyện quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; là cơ sở để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện A Lưới còn là cơ sở để huyện cân đối các khoản thu, chi liên quan đến đất đai, xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất đến từng đơn vị cấp xã. Thông qua kế hoạch sử dụng đất, khắc phục những lãng phí, thiếu sót trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Một số nội dung quan trọng của Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện A Lưới:

- Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2018:                                                                    Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2017

Kế hoạch năm 2018

Diện tích

tăng (+), giảm (-)

Diện tích

Cơ cấu
(%)

Diện tích

Cơ cấu
(%)

 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

122.521,21

100,00

122.521,21

100,00

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

115.842,23

94,55

115.641,79

94,39

-200,44

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.274,16

4,30

5.526,19

4,51

252,03

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.404,81

1,15

1.353,22

1,10

-51,59

- Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2018:                                                                                  Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

1

Đất nông nghiệp

NNP

246,44

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

34,83

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018:                                                             Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích

 
 

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

246,44

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

PNN

41,78

 

- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2018:                                             Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích

 
 

1

Đất nông nghiệp

NNP

46,00

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,59

 

Căn cứ Quyết định phê quyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các quy định của pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới thông báo công khai Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đến toàn thể tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn huyện biết và tổ chức triển khai, thực hiện.

Quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện A Lưới, số 134 đường Hồ Chí Minh, số điện thoại 02343878200 hộp thư điện tử: tnmt.aluoi@thuathienhue.gov.vn./.

Tập tin đính kèm:
Đoàn Quang Pháp
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 604