Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Góp ý Đề án về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên huyện A Lưới, giai đoạn 2017 - 2022
Ngày cập nhật 03/08/2017

Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” nêu rõ mục tiêu đặt ra là “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa...”

Hiện nay, đứng trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương A Lưới, đa số thanh thiếu niên huyện nhà ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, quê hương và nhân dân, ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt với khát vọng cống hiến hết mình cho quê hương, cho Tổ quốc. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, mắc vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, xem nhẹ các giá trị truyền thống cũng như những giá trị nhân văn cao đẹp. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên trên địa bàn huyện tuy đã có nhiều sáng tạo, đổi mới nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định… , Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng dự thảo Đề án tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên huyện A Lưới, giai đoạn 2017 - 2022 (đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện A Lưới, chuyên mục Thông tin chỉ đạo điều hành), đề nghị Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý dự thảo gửi về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ) và gửi file điện tử qua địa chỉ Email công vụ: ntuan.aluoi@thuathienhue.gov.vn chậm nhất ngày 11/8/2017./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 10