Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 26/07/2017

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2018 và Công văn số 4856/UBND-TH ngày 11 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ngày 25/7/2017, UBND huyện A Lưới đã có Công văn số 390/UBND-TCKH về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh - xã hội năm 2018.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ theo chức, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch 2018 với các nội dung sau:

1. Về định hướng quốc gia: Năm 2018, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành và lĩnh vực trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, hiệu quả và sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Phát triển giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác lớn đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần huy động nguồn lực và duy trì môi trường hòa bình, an ninh để phục vụ cho phát triển và nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế.

2. Về nội dung và bố cục báo cáo kế hoạch 2018, nhằm đổi mới cách trình bày, kính đề nghị các đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo theo bố cục sau:

Phần 1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 gồm 03 nội dung:

- Đánh giá tổng quan những nét nổi bật ngành, lĩnh vực phụ trách (khoảng một trang A4)

- Đánh giá tình hình phát triển của ngành, lĩnh vực phụ trách 6 tháng đầu năm; Ước thực hiện cả năm đối với các chỉ tiêu do cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi.

- Đánh giá về tồn tại, hạn chế; nêu nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Phần 2 – Kế hoạch năm 2018 gồm 02 nội dung:

- Nêu một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo của đơn vị, địa phương;

- Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, địa phương.

Phần 3 - Kiến nghị

3. Đối với các đơn vị được phân công chủ trì tổ chức thực hiện các Chương trình phát triển KTXH trọng điểm của huyện, đề nghị có báo cáo riêng về dự ước tình hình thực hiện năm 2017, kế hoạch năm 2018.

(Hệ thống biểu mẫu theo tập đính kèm).

Tập tin đính kèm:
NNTLAM
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 214