Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hồ sơ thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục
Ngày cập nhật 26/04/2017

Để có cơ sở xây dựng Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III; danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III gửi Sở Nội vụ thẩm định và danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nội vụ xem xét, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo quy định tại các Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương; gửi Ủy ban nhân dân huyện (thông qua phòng Giáo dục và Đào tạo) hồ sơ đề nghị xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 05/5/2017.

a) Thành phần hồ sơ đề nghị xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức gồm:

- Tờ trình đề nghị xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của đơn vị;

- Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II theo mẫu đính kèm (gửi file danh sách đề nghị vào mail: htbinh.aluoi@thuathienhue.gov.vn);

- Hồ sơ của từng viên chức đề nghị xét thăng hạng, gồm:

+ Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

+ Sơ yếu lý lịch của viên chức theo mẫu;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo các tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ quy định tại Điều 26, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.;

+ Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức;

+ Văn bằng chuyên môn;

+ Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ;

+ Quyết định lương hiện hưởng;

+ Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện, cấp trường trở lên theo quy định tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Các trường hợp sau không thuộc đối tượng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức:

- Người trúng tuyển viên chức đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự.

- Viên chức đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

c) Đối với viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (hoặc tiểu học) hạng IV, hiện nay có bằng Đại học vẫn được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III và được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức báo cáo Ủy ban nhân dân huyện; chịu trách nhiệm kiểm tra các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, lương hiện hưởng,... của viên chức đề nghị xét thăng hạng.

3. Phòng Nội vụ phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III.

4. Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc không đúng yêu cầu của vị trí việc làm thì không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Nếu viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc kê khai không đúng sự thật để đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi bị phát hiện sẽ không được xét; trường hợp đã xét sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định và hủy kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 97