Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ
Ngày cập nhật 02/11/2022

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/10/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 24/3/2022 của Huyện ủy A Lưới về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025; với sự quan tâm của các cấp, các ngành, việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo lộ trình thoát huyện nghèo đến năm 2024, giúp cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong năm.

2. Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để cấp dưới vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan thì phải liên đới chịu trách nhiệm, tùy theo mức độ vi phạm sẽ tiến hành điều chuyển, bố trí công tác khác. Trong năm, hoàn thành chậm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết công việc chậm trễ, ách tắc hoặc để cấp dưới nhũng nhiễu, hiệu quả công việc thấp, không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra thì khuyến khích từ chức hoặc đề nghị miễn nhiệm chức vụ…Đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu thiếu tinh thần trách nhiệm, né tránh, thiếu tích cực triển khai nhiệm vụ nhất là những việc khó, phức tạp, gây ra sự trì trệ trong xử lý, giải quyết công việc chung, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan thường trực các chương trình mục quốc gia theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, đặc biệt là các chương trình, dự án liên quan đến  các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh lại công tác kế toán, định kỳ kiểm tra việc quản lý, kiểm kê công tác tài chính, công tác quyết toán, chế độ hạch toán… của đơn vị, đảm bảo chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật; đề nghị chuyển đổi vị trí công tác, đánh giá, xếp loại nghiêm túc hoặc xử lý kỷ luật đối với kế toán thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai sót, công tác nghiệp vụ kế toán và giải quyết chế độ chính sách chậm, thiếu kịp thời. Các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện vi phạm về chi sai chế độ, chính sách, chi sai mục đích thì sẽ xuất toán, thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

5. Giao Phòng Nội vụ theo dõi, tổng hợp, tham mưu việc đánh giá, phân loại chất lượng công tác năm, công tác thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, xét nâng bậc lương, đào tạo, bồi dưỡng và xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân chưa nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Để nâng cao, thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.626
Truy câp hiện tại 10.804