Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày cập nhật 10/05/2022

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong nhân dân; ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Đặc biệt thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người quen nạn nhân để nhắn tin vay, mượn tiền; lợi dụng làm quen qua mạng xã hội; trao đổi, mua bán hàng hóa qua mạng; nhắn tin thông báo trúng thưởng; lợi dụng hứa hẹn xin việc làm, đưa đi xuất khẩu lao động… Quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân và địa bàn hoạt động, cư trú nhằm đối phó với công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận nhiều tin báo, tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, với tài sản bị chiếm lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và phòng ngừa các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chưa sâu rộng, thường xuyên. Nhận thức của một số bộ phận quần chúng nhân dân còn hạn chế, mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công tác quản lý Nhà nước ở nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, không gian mạng… còn nhiều bất cập, thiếu sót; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các cấp trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

 

Để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân trong phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 05/04/2022 UBND huyện ban hành Chỉ thị về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các nội dung như sau

1. Các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các Chương trình, Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng ngừa, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong sở hữu tài sản.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật cho Nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng… trên địa bàn; tuyên truyền thông báo về hành vi phương thức thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để người dân nhận thức, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản.

Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nói riêng. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang gương mẫu nêu cao cảnh giác, chấp hành pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực có liên quan để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo hiệu quả phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, kinh doanh, không gian mạng, xuất khẩu lao động…

2. Công an huyện

Tham mưu Ban chỉ đạo 138 huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng, phát triển Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp.

Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, địa phương rà soát, xác định những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gây vướng mắc trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời tham mưu, kiến nghị và đề ra các giải pháp khắc phục. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ có liên quan, Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi hoạt động liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tập trung điều tra, khởi tố, xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Công khai số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an để toàn thể Nhân dân được biết và kịp thời tố giác tội phạm.

Thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhất là các nguồn tin liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Phòng Tư pháp

Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản để từ đó, tham mưu UBND huyện các văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản trên theo hướng hợp lý hơn, nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập hiện có.

Quán triệt công chức thực hiện công chứng tại đơn vị và tại UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

4. Phòng Văn hóa – Thông tin

Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả phòng ngừa, xử lý của lực lượng chức năng để người dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phối hợp với Công an huyện và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các trang thông tin điện tử, tài khoản trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân có hành vi huy động vốn, đầu tư trái phép, đổi tiền qua trung gian, quảng cáo mua bán hàng hóa, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phối hợp các ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an huyện kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, các loại hình kinh doanh dịch vụ như cầm đồ, môi giới việc làm, nhà đất, du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử… để phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ động phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, bảo đảm căn cứ để khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

6. Các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý các lĩnh vực được phân công như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, các dự án đầu tư sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản; các đề án, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, nhất là các đề án, dự án có yếu tố nước ngoài.

Công khai minh bạch các công trình, dự án, thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý. Giải quyết dứt điểm, nhanh chóng, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các loại đơn thư tố cáo, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực quản lý; phòng ngừa phát sinh các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

7. Các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với đội ngũ giáo viên, học sinh, người lao động tại địa phương; thông tin công khai, rộng rãi cho người dân về các cơ sở được phép kinh doanh trong các lĩnh vực như: Môi giới việc làm, du học, xuất khẩu lao động… Thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài.

8. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện

Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin, thường xuyên thông tin, tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng, giúp quần chúng Nhân dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, phát hiện, cổ vũ, động viên, tôn vinh các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc.

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài àn; không để các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức phòng, tránh tội phạm, vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, mục tiêu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của địa phương về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng các làng, thôn, tổ dân phố, khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự. Vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm nói chung và các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng; chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại các xã, thị trấn.

Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn tấn công, trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hỗ trợ tài chính, phương tiện cho lực lượng Công an trong thực thi công tác này theo đúng quy định của pháp luật.

10. Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Phối hợp chặt chẽ trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, đoàn viên, hội viên, người lao động; đẩy mạnh các giải pháp phối hợp thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chế tài xử lý và hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong thực thi pháp luật, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn; vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp tổ chức có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

Đề xuất xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội, phòng ngừa các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đề nghị các đoàn thể liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

P.H

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.909.614
Truy câp hiện tại 9.683