Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện các quy định Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tư pháp
Ngày cập nhật 14/03/2022

Để triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP tới cán bộ, công chức ngành Tư pháp và công chức các ngành có liên quan; tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Thông tư tới các tầng lớp nhân dân.

2. Chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư, trong đó lưu ý:

- Cơ quan đăng ký hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin hộ tịch đã được đăng ký vào Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung (Phần mềm) theo đúng hướng dẫn; rà soát, kiểm tra, xử lý bảo đảm thông tin trong Phần mềm chính xác, thống nhất với thông tin trong sổ đăng ký hộ tịch. Kể từ thời điểm lưu chính thức, việc điều chỉnh, sửa chữa, huỷ bỏ mọi thông tin, dữ liệu hộ tịch điện tử trên Phần mềm phải được thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 12 của Thông tư.

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư, thì việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến phụ thuộc vào mức độ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại địa phương. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đều thông qua Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, do đó, Sở Tư pháp cần chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan công khai Danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được thực hiện trực tuyến, mức độ trực tuyến và Danh sách các cơ quan đăng ký hộ tịch chưa có điều kiện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến (nếu có). Trường hợp chưa đủ điều kiện để triển khai đăng ký hộ tịch trực tuyến thì việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch được thực hiện theo quy định pháp luật hộ tịch hiện hành.

Việc đăng ký hộ tịch trực tiếp (tại cơ quan đăng ký hộ tịch) hay đăng ký trực tuyến là quyền lựa chọn của người dân. Cơ quan đăng ký hộ tịch phải bảo đảm trong mọi trường hợp, nếu hồ sơ đăng ký hộ tịch của người dân đầy đủ, đúng quy định pháp luật thì phải được tiếp nhận, giải quyết.

- Mặc dù Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2022, nhưng do thời gian này các địa phương chưa thực hiện xong việc số hóa Sổ hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa vận hành thống nhất, chưa kết nối, khai thác được dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, người yêu cầu chưa cung cấp được bản sao điện tử, bản điện tử giấy tờ hộ tịch nên theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Thông tư, cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, cấp giấy tờ hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục hộ tịch theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp, thực hiện ký số theo quy định của Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, trả kết quả đăng ký hộ tịch là bản có chữ ký số nếu người yêu cầu muốn nhận kết quả là bản điện tử giấy tờ hộ tịch./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.161.310
Truy câp hiện tại 6.897