Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phối hợp đánh giá phân loại và bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư
Ngày cập nhật 14/03/2022

Thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; huyện A Lưới đã hoàn thành việc sắp xếp các xã không đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số. Ðến nay, các xã mới được thành lập vận hành ổn định, công việc điều hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể diễn ra bình thường, theo đúng quy định của pháp luật; về cơ bản, đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc dôi dư cán bộ, công chức cấp xã do thực hiện cùng lúc nhiều chủ trương lớn.

Do đó, để bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư ở các xã mới thành lập theo Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

 

1. Ủy ban Mặt trận và các Đoàn thể cấp huyện, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận và các Đoàn thể cấp xã: Trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, tuyển dụng,…các chức danh phải ưu tiên lựa chọn, bố trí trong tổng số biên chế cán bộ, công chức cấp xã theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Thông báo số 183-TB/HU ngày 26/11/2021 (trường hợp đặc biệt, phải có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ hoặc Uỷ ban nhân dân huyện). 

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo dõi, đánh giá cán bộ, công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong năm để cuối năm có cơ sở nhận xét, đánh giá, phân loại khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức (căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc theo văn bản hướng dẫn của khối Đảng, Đoàn thể, Hội đồng nhân dân).

Kết quả đánh giá, phân loại đánh giá cán bộ, công chức làm cơ sở thay thế, luân chuyển, xử lý những cán bộ, công chức trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ và đề bạt những công chức có năng lực, đủ sức đảm đương nhiệm vụ theo yêu cầu mới, góp phần giảm số lượng biên chế cấp xã đang dôi dư.

3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Nội vụ để rà soát cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi; không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trì trệ trong công việc, chỉ hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ được giao,… để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định./.

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.160.973
Truy câp hiện tại 6.689