Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị tăng cường quản lý đất đai, ngăn chặn, xử lý việc mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trái pháp luật
Ngày cập nhật 28/02/2022

Hiện nay, tình hình giá cả nhà, đất có nhiều biến động phức tạp. Một số đối tượng lợi dụng, tiến hành mua bán, đầu cơ, tạo ra thị trường không lành mạnh. Đặc biệt việc mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trái pháp luật (bao gồm cả đất 5% và đất công ích) dưới nhiều hình thức, diễn ra trên khắp các địa bàn, nhất là tại các vùng lân cận thị trấn, khu vực được quy hoạch phát triển đô thị mở rộng. Các biểu hiện trên chưa được chính quyền xã, thị trấn kiểm tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời. Tình trạng trên gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, về quy hoạch phát triển đô thị, gây mất ổn định trong đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến sản xuất, gây bức xúc trong công luận, trong đời sống nhân dân.

Ngày 17/02/2022 UBND huyện A Lưới ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý đất đai, ngăn chặn, xử lý việc mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trái pháp luật.

 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban chức năng tăng cường quản lý đất nông, lâm nghiệp, nhất là ở các vùng quy hoạch phát triển đô thị A Lưới mở rộng. Có biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trái pháp luật. Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải xử lý  nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (kể cả những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm).

2. Nghiêm cấm Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xác nhận việc mua bán đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp không đúng đối tượng và quy định của Luật Đất đai; đồng thời, phải hướng dẫn cho nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai. Phải quản lý chặt chẽ đất công ích, đất 5% và xây dựng kế hoạch giãn dân của địa phương trong khuôn khổ luật pháp.

3. Không hợp thức hoá để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với các trường hợp sang nhượng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp trái pháp luật. Chỉ cho phép các đối tượng được quy định theo khoản 3, Điều 192 của Luật Đất đai năm 2013; Điều 40, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra đất nông, lâm nghiệp nhưng không dùng đúng mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, báo cáo UBND huyện (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường), đề xuất phương án xử lý;  hàng năm báo cáo trước 15 tháng 11 và hàng quý báo cáo trước ngày 15 tháng cuối quý. Với các trường hợp cố tình vi phạm luật pháp, lợi dụng mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép để kiếm lời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật Đất đai năm 2013.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện nếu không xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật đất đai diễn ra trên địa bàn.

5. Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 65/2015/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công văn số 9854/UBND-ĐC ngày 19 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các cấp ủy Đảng và chính quyền tăng cường quản lý đất đai (nhất là đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp); tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị, nông thôn.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.345
Truy câp hiện tại 7.480