Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương
Ngày cập nhật 27/08/2021

Trong thời gian qua, nhìn chung việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là việc chấp hành chương trình làm việc theo lịch công tác của UBND huyện về cơ bản được thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để như: việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; chưa bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; một số cơ quan, ban ngành chưa chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất thực hiện chỉ đạo của cấp trên; chưa tích cực phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị khi giải quyết công việc; chất lượng tham mưu, đề xuất còn chung chung, chưa rõ quan điểm; việc giải quyết các thủ tục hành chính còn chậm. 

 

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho nhân dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

- Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Chương trình công tác của UBND huyện. Chấp hành nghiêm túc các quy định, ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND huyện, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và báo cáo tiến độ thực hiện đúng quy định. Trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện được phải kịp thời báo cáo và nêu rõ lý do, đề xuất hướng giải quyết.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức công dân; tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ phận hoặc giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn trong quá trình giải quyết; đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn trên 95%.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện trong chỉ đạo thực hiện; không được chuyển giao, đùn đẩy nội dung, phần việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình cho các cơ quan, đơn vị khác.

- Đối với các phiên họp, cuộc họp, buổi làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; các cơ quan, đơn vị phải bố trí, cử đúng thành phần tham dự họp; không cử người không đủ thẩm quyền đi dự họp; chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo và các ý kiến đề xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp người thuộc thành phần mời không đến dự được vì lý do bất khả kháng thì phải báo cáo, xin ý kiến cụ thể và được sự chấp thuận của người chủ trì cuộc họp.

- Trường hợp nội dung trình của cơ quan được giao chủ trì không bảo đảm chất lượng, nội dung đề xuất còn chung chung, chưa nêu rõ nội dung, quan điểm thì UBND huyện sẽ không xem xét, giải quyết và Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung đề xuất chưa được giải quyết đó.

- Đối với ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì công việc phải chuẩn bị đầy đủ nội dung trình, có văn bản cụ thể, tham mưu đề xuất giải pháp, phương án giải quyết rõ ràng, thể hiện rõ quan điểm và gửi văn bản trước cho các thành phần dự họp nghiên cứu.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần gương mẫu để cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan noi theo. Chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND huyện, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện:

- Tích cực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác của UBND huyện, các ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện. Kịp thời phát hiện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế vướng mắc phát sinh để tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo giải quyết kịp thời, từ đó giúp cho lãnh đạo UBND huyện nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành.

- Phối hợp với các cơ quan trình tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện mời họp đúng thành phần, đảm bảo chất lượng cuộc họp, theo dõi, kiểm soát thành phần dự họp, giờ giấc, tác phong, quy định trong văn hóa hội họp.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.677.070
Truy câp hiện tại 11.865