Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2021 – 2025
Ngày cập nhật 26/03/2021

Ngày 18/3/2021 Uỷ ban nhân dân huyện ban hành chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2021 – 2025.

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2021 - 2025.          2. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” theo quy định.

a) Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên" để hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn huyện.

b) Căn cứ Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 và các quy định của pháp luật hiện hành, chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo mô hình (phòng Tư pháp, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Ủy ban MTTQVN huyện) chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai đến các thôn, làng, tổ dân phố bổ sung chính sách dân số vào Hương ước, quy ước văn hóa v xây dựng mô hình trong giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với Quyết định 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 và các văn bản quy định hiện hành.

c) Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND huyện tình hình triển khai thực hiện việc xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” tại các xã, thị trấn.

3. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện có kế hoạch hướng dẫn cho Ban chỉ đạo cấp xã lồng ghép triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” với các hoạt động của phong trào nhằm huy động cộng đồng tham gia hưởng ứng xây dựng có hiệu quả mô hình.

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thường xuyên tuyên truy n trên hệ thống truy n thanh, truy n hình và phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị trên địa bàn toàn huyện.

5. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp triển khai có hiệu quả mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chương trình của cơ quan, đơn vị đang thực hiện.

 6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo trạm Y tế và các ban ngành liên quan hướng dẫn, xây dựng kế hoạch đăng ký mô hình đến từng thôn, làng, tổ dân phố; đảm bảo 100% cụm dân cư đăng ký xây dựng mô hình và bổ sung chính sách DS-KHHGĐ theo Quyết định 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 vào Hương ước, quy ước văn hóa.

 

Phan Thị Thu Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.150.573
Truy câp hiện tại 6.037