Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 13/09/2019

Thực hiện Công văn số 1150/SNV-TCCC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch; đề nghị chỉ tiêu và danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức năm 2019, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn đăng ký dự thi nâng ngạch năm 2019 với một số nội dung chính như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoc tương đương

Những đối tượng sau đây đang giữ ngạch chuyên viên, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức theo quy định, gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị cấp huyện hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;

b) Cán bộ, công chức thuộc diện trong quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị cấp huyện; hoặc được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ ở cấp xã.

2. Đốvới kỳ thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hotương đương

Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2011/TT-BNV đang giữ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức theo quy định.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

1. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

2. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn ngạch công chức, viên chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

3. Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức đăng ký dự thi.

4. Đối với người dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng); phải có chứng chỉ bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính hoặc bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc thạc sỹ quản lý hành chính công; người dự thi nâng ngạch lên chuyên viên có chứng chỉ bồi dưỡng  QLNN chương trình chuyên viên.

III. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai việc xét chọn công chức, viên chức (giữ ngạch hành chính) và gửi danh sách (theo mẫu 2b, 3b kèm theo) đăng ký dự thi về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 16/9/2019 để tổng hợp, đăng ký Sở Nội vụ theo quy định; quá thời hạn trên đơn vị nào không đăng ký, xem như không có nhu cầu dự thi nâng ngạch trong năm 2019./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.017.549
Truy câp hiện tại 459