Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Góp ý dự thảo Đề án thành lập Trung tâm VHTTTT huyện A Lưới
Ngày cập nhật 23/08/2019

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Để thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới trực thuộc UBND huyện A Lưới trên cơ sở chuyển giao nhiệm vụ sự nghiệp về văn hóa, thông tin và thể thao của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới và Đài Truyền thanh - Truyền hình A Lưới, UBND huyện A Lưới đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia xây dựng góp ý dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới.

Có file điện tử kèm theo tại Trang thông tin điện tử UBND huyện A Lưới tại địa chỉ http://www.aluoi.thuathienhue.gov.vn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý bằng văn bản gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) gồm cả file điện tử qua Email: ntuan.aluoi@thuathienhue.gov.vn chậm nhất ngày 29/8/2019. Sau thời gian trên, các cơ quan, đơn vị không có văn bản góp ý xem như đã đồng ý với nội dung dự thảo của Đề án./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.000
Truy câp hiện tại 1.631