Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo điều hành
Để thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết giao ước thi đua và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn hoạt động của các khối thi đua năm 2018 gồm các văn bản như sau:
Ngày 12/4/2018, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng huyện A Lưới.
Thực hiện Công văn số 270/SNV-CCVC ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch; đề nghị chỉ tiêu và danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức năm 2018, UBND huyện đề nghị các...
Thực hiện kế hoạch 346/KH-SYT ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Sở Y tế  tỉnh Thừa Thiên Huế về việc “Triển khai chiến dịch và đợt tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (Chiến...
Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1115/UBND-VH về việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 22/01/2018 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm...
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải...
Ngày 05/01/2018, UBND huyện A Lưới đã ban hành kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc...
Ngày 30 tháng 01 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới năm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 539