Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo: Đấu giá Nhà khách UBND huyện A Lưới, Phòng nội vụ huyện A Lưới
Ngày cập nhật 21/08/2018

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện A Lưới tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Tên, vị trí, đặc điểm khu đất đấu giá:

1. Nhà khách UBND huyện A Lưới:

a. Vị trí khu đất: Tiếp giáp đường Hồ Chí Minh, thuộc thửa đất số 23, tờ bản đồ số 22, địa chỉ: tổ dân phố 4, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

b. Diện tích Khu đất: 1.939,48m2.

c. Giá trị quyền sử dụng đất: 5.275.386.000 đồng (năm tỷ hai trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

d. Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất:

+ Khu nhà 02 tầng có diện tích xây dựng: 411,8m2.

+ Khu nhà 01 tầng có diện tích xây dựng: 234,04m2.

đ. Giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: 91.975.000 đồng (chín mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

e. Chức năng sử dụng đất của Khu đất: Đất ở kết hợp dịch vụ, thương mại (Chỉ xây dựng công trình khách sạn tiêu chuẩn hạng 3 sao trở lên).

f. Hình thức sử dụng Khu nhà đất: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá Khu đất trên chỉ được xây dựng công trình dịch vụ thương mại, không được chia lô để bán và xây dựng nhà ở.

g. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Phòng Nội vụ huyện A Lưới.

a. Vị trí khu đất: Tiếp giáp đường Hồ Chí Minh, thuộc thửa đất số 156, tờ bản đồ số 22, địa chỉ: tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

b. Diện tích khu đất: 846,70m2.

c. Giá trị quyền sử dụng đất: 3.302.130.000 đồng (ba tỷ ba trăm linh hai triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).

d. Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: Khu nhà 01 tầng có diện tích xây dựng: 206,00m2.

đ. Giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: 21.178.000 đồng (hai mươi mốt triệu một trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

e. Chức năng sử dụng đất của Khu đất: Đất ở kết hợp dịch vụ, thương mại (Chỉ xây dựng công trình khách sạn tiêu chuẩn hạng 3 sao trở lên).

f. Hình thức sử dụng Khu nhà đất: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá Khu đất trên chỉ được xây dựng công trình dịch vụ thương mại, không được chia lô để bán và xây dựng nhà ở.

g. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Nguồn gốc và hồ sơ pháp lý kèm theo tài sản đấu giá: Tài sản là quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất do nhà nước quản lý để giao đất có thu tiền sử dụng đất; Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 2868/QĐ-UBND;  Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo hình thức bán đấu giá; Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất các khu nhà đất Nhà khách Ủy ban nhân dân huyện và trụ sở Phòng Nội vụ huyện A Lưới; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất các cơ sở nhà đất Nhà khách UBND huyện và Phòng Nội vụ huyện A Lưới; Quyết định 438/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (Khu đất Nhà khách UBND huyện và trụ sở phòng Nội vụ); Công văn số 2939/UBND-CS ngày 27 tháng 04 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cơ sơ nhà đất Nhà khách UBND huyện và Phòng Nội vụ huyện A Lưới;

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá:

 a. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Nhà khách UBND huyện A Lưới: 5.275.386.000 đồng + 91.975.000 đồng = 5.367.361.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi mốt nghìn đồng)

b. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phòng Nội vụ huyện A Lưới: 3.302.130.000 đồng + 21.178.000 đồng = 3.323.308.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, ba trăm lẻ tám nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước:

a. Nhà khách UBND huyện A Lưới: 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng).

b. Phòng Nội vụ huyện A Lưới: 490.000.000 đồng (Bồn trăn chín mươi triệu đồng).

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 25 tháng 9 năm 2018 đến 10 giờ 00 ngày 27 tháng 9 năm 2018, vào tài khoản số: 017959899999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Huế; hoặc tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

6. Bước giá:

a. Nhà khách UBND huyện A Lưới: 215.000.000 đồng (Hai trăm mười lăm triệu đồng).

b. Phòng Nội vụ huyện A Lưới: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).

II. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, nhận hồ sơ, tiền đặt trước; đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến trước 16 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại Khu nhà đất Nhà khách UBND huyện A Lưới và Phòng Nội vụ huyện A Lưới, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

- Từ 08 giờ 00 đến trước 11 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại UBND thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

4. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến trước 11 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại UBND thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

Ghi chú: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước cụ thể đối với từng Khu nhà đất.

5. Đối tượng, điều kiện  cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng chức năng sử dụng đất, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); một tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá được quyền đăng ký tham gia đấu giá cả 02 Khu nhà đất nêu trên.

b. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong đó có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt sau khi trúng đấu giá;

- Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành;

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

III. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

1. Thời gian đấu giá: 09 giờ 00 ngày 28 tháng 9 năm 2018.

2. Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Hình thức, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức trả giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 02 Khu đất trên, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567 - 0914077765, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện A Lưới, điện thoại: 0234.3977979.

(Thông tin Sơ đồ các thửa đất và Quy chế đấu giá vui lòng xem file đính kèm)./

Tập tin đính kèm:
T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.622.614
Truy câp hiện tại 65