Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
A Lưới: Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị
Ngày cập nhật 03/08/2017
Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua Đề án giảm nghèo tại kỳ họp

Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị là một trong những chương trình kinh tế trọng điểm của huyện A Lưới. Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh. Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp đồng bộ, đặc biệt là giảm nghèo theo hướng bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong huyện giảm đáng kể, góp phần tích cực cải thiện đời sống nhân dân.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Nghị quyết số 07 – NQ/HU ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững cụ thể cho từng năm.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016, có 3.754 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 29,71 % (giảm hơn 5% so với năm 2015), có 1.526 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 12,08% (giảm hơn 4% so với năm 2015). Để đạt được kết quả đó, cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương triển khai thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo; thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo. Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm ...%, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương kiện toàn BCĐ giảm nghèo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về công tác giảm nghèo; đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện các giải pháp giảm nghèo. 

Tập trung chỉ đạo triển khai Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào một số giải pháp: Huy động mọi nguồn lực phục vụ cho công tác giảm nghèo, đẩy mạnh xã hội hóa, tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút và động viên sự tham gia của các tầng lớp dân cư trong việc thực hiện các chương trình giảm nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo; triển khai lồng ghép chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội nhằm huy động tối đa nguồn lực cho giảm nghèo, bảo đảm người nghèo được thụ hưởng đúng, đủ, kịp thời các chính sách.

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua Đề án giảm nghèo bền vững huyện A Lưới giai đoạn 2017 - 2020 tại kỳ họp HĐND huyện

Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để tiến hành khảo sát, lập kế hoạch và xây dựng phương án giúp đỡ 17 xã nghèo theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh; đã triển khai hỗ trợ 5 căn nhà và tấm lợp, trị giá 215 triệu đồng và một số mô hình chăn nuôi, trồng trọt tại một số xã cho hộ nghèo, với tổng số tiền 1.578 triệu đồng.

Đồng thời, đã tổ chức tư vấn lao động trên địa bàn tham gia xuất khẩu lao động và tuyển lao động đi làm việc tại các khu chế xuất, tham gia học nghề để tự tạo việc làm tại chỗ. Triển khai các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, trình độ dân trí và truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên cho các xã điểm, xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực, tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; trong đó, đã tiến hành rà soát tình hình thực hiện các tiêu chí tại xã Phú Vinh để tập trung chỉ đạo, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Tổ chức Lễ công nhận xã Sơn Thuỷ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày Nông thôn mới, với những kết quả đạt được, cụ thể: Xây dựng được 230m đường thôn, xóm tại xã Hương Lâm, A Đớt; cổng chào 3 thôn tại xã Hồng Hạ; công trình điện đường thắp sáng tại xã Hồng Thượng, với tổng kinh phí 346 triệu đồng.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; các ngành chức năng, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo, đồng thời tập trung thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng giảm nghèo và giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm, đẩy mạnh hoạt động giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho lao động sau đào tạo tìm được việc làm và có thu nhập ổn định. Tranh thủ mọi nguồn vốn của Nhà nước và xã hội để đầu tư cho các dự án, mô hình giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.163
Truy câp hiện tại 990