Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất bến xe A Lưới thôn 1, xã A Ngo và khu dân cư TDP 4, thị trấn A Lưới
Ngày cập nhật 20/07/2017

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện A Lưới tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất (14 lô đất) tại khu đất bến xe A Lưới thôn 1, xã A Ngo và khu dân cư TDP 4, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 14 lô đất.

2. Địa điểm, vị trí:

a. Xã A Ngo: 13 lô đất

Địa điểm, vị trí: Khu đất bến xe A Lưới thôn 1, xã A Ngo: Nằm ở vị trí 1, khu vực 1 thôn 1, xã A Ngo, huyện A Lưới.

b. Thị trấn A Lưới: 01 lô đất

 Địa điểm, vị trí: Khu dân cư TDP 4, thị trấn A Lưới: Nằm ở vị trí 1 đường Quỳnh Trên.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, nơi có tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước: Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất các lô đất (14 lô đất) tại khu đất bến xe A Lưới thôn 1, xã A Ngo và khu dân cư TDP 4, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Xã A Ngo: 13 lô đất

STT

Số lô/

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Loại đường – Vị trí

Giá Khởi điểm (đồng/m2)

Giá Khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Khu đất bến xe A Lưới, xã A Ngo (13 lô đất)

 

 

1

309

7

238,0

2 mặt triền đường QH 11m và 13,5m

700.000

166.600.000

16.600.000

25.000.000

2

310

7

120,0

Mặt tiền đường quy hoạch 13,5m

660.000

79.200.000

7.900.000

12.000.000

3

311

7

120,0

660.000

79.200.000

7.900.000

12.000.000

4

315

7

120,0

660.000

79.200.000

7.900.000

12.000.000

5

319

7

120,0

660.000

79.200.000

7.900.000

12.000.000

6

330

7

120,0

660.000

79.200.000

7.900.000

12.000.000

7

331

7

120,0

660.000

79.200.000

7.900.000

12.000.000

8

332

7

120,0

Mặt tiền đường quy hoạch 13,5m

660.000

79.200.000

7.900.000

12.000.000

9

333

7

120,0

660.000

79.200.000

7.900.000

12.000.000

10

334

7

120,0

660.000

79.200.000

7.900.000

12.000.000

11

344

7

120,0

660.000

79.200.000

7.900.000

12.000.000

12

312

7

171,2

2 mặt triền đường QH 13,5m và 11m

700.000

119.840.000

11.900.000

18.000.000

13

371

7

120,0

Mặt tiền đường quy hoạch 13,5m

660.000

79.200.000

7.900.000

12.000.000

Tổng cộng: 13 lô đất

 

 

1.157.640.000

 

 

(Mức giá tối thiểu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

b. Thị trấn A Lưới: 01 lô đất

STT

Số lô/

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Loại đường – Vị trí

Giá Khởi điểm (đồng/m2)

Giá Khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Khu đất xen ghép trong khu dân cư TDP 4, thị trấn A Lưới (01 lô đất)

 

 

01

167

17

276,8

Mặt tiền đường Quỳnh Trên

850.000

235.280.000

23.500.000

35.000.000

Tổng cộng: 01 lô đất

 

 

235.280.000

 

 

(Mức giá tối thiểu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Nơi có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã A Ngo và Ủy ban nhân dân thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến ngày 18 tháng 8 năm 2017 tại vị trí các lô đất khu đất bến xe A Lưới thôn 1, xã A Ngo và khu dân cư TDP 4, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:  

- Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 16 tháng 8 năm 2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

- Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 16 tháng 8 năm 2017 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3 . Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/lô đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống

- 200.000 đồng/lô đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000đồng

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế này từ ngày 16 tháng 8 năm 2017 đến 10 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2017 và nộp vào tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 16 tháng 8 năm 2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

- Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 16 tháng 8 năm 2017 tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 19 tháng 8 năm 2017 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.350156, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện A Lưới, điện thoại: 0234.3761918; UBND xã A Ngo và UNND thị trấn A Lưới, huyện A Lưới./.

ĐVC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.918.776
Truy câp hiện tại 4.392