Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
UBND huyện A Lưới làm tốt công tác chỉ đạo điều hành những tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017
Ngày cập nhật 17/07/2017
Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra cơ sở

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, làm tốt công tác cảnh báo và phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, thường xuyên và đột xuất về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức. Tập trung thực hiện các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND huyện là mục tiêu lớn trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế huyện nhà tăng trưởng khá; ngân sách giao huyện thu đạt 50,5%, sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến bộ; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nhiều công trình dự án lớn tiếp tục hoàn thiện tạo thuận lợi cho kinh tế của huyện phát triển; tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước diễn ra tại huyện; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; an ninh biên giới quốc gia được giữ vững...

6 tháng cuối năm 2017, UBND huyện sẽ tăng cường chỉ đạo, tập trung nguồn lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra: cụ thể

1. Tập trung thực hiện các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND huyện; Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo hoàn thành các nội dung Chương trình công tác năm 2017 của UBND huyện đã đề ra; đồng thời, triển khai việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, làm tốt công tác cảnh báo và phòng chống dịch bệnh, kịp thời khắc phục và dập tắt các dịch bệnh xảy ra trên các loại cây trồng và vật nuôi. Theo dõi tình hình thời tiết để kịp thời ứng phó khi xảy ra nắng nóng, khô hạn; khai thác tối đa nguồn nước các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xây dựng kế hoạch để triển khai phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Cùng các lực lượng của tỉnh tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 của UBND tỉnh tổ chức tại huyện A Lưới.

3. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện; việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện và UBND cấp xã. Phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm với công việc được giao và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức các ngành, các cấp trên địa bàn huyện; đồng thời, thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 32/CT-UBND của UBND tỉnh và Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND huyện về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020.

5. Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tăng cường công tác phòng chống và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, mua bán, vận chuyển lâm khoáng sản trái phép. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ rừng và khai thác khoáng sản.

6. Triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp tuyên truyền, vận động thuyết phục để giảm, hạn chế nạn tảo hôn và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm.

7. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; thực hiện tốt và có hiệu quả việc điều động công chức và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã theo quy định.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.918.942
Truy câp hiện tại 4.455