Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
UBND huyện A Lưới thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017
Ngày cập nhật 13/07/2017
Một buổi giao ban của UBND huyện

“Tập trung kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và đô thị văn minh; Chương trình phát triển văn hoá, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội…” là mục tiêu chính trong chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017 của UBND huyện A Lưới.

Với phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để có biện pháp phân công, chỉ đạo, điều hành kiên quyết, đạt hiệu quả cao; kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục duy trì phát triển ổn định, an sinh xã hội bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn giữ vững.

Thực hiện Quy chế làm việc và các phiên họp của UBND huyện

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, Chương trình công tác năm và Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Trong đó tập trung một số giải pháp: Tập trung chỉ đạo việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách; chăm lo phát triển văn hoá, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020.

UBND huyện đã thực hiện đúng các quy định về chế độ hội họp, các phiên họp thường kỳ theo Quy chế làm việc của UBND huyện. UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức hơn 118 phiên họp, làm việc để giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, thông qua các đề án, chương trình, kế hoạch theo Chương trình công tác năm. Các phiên họp đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, triệu tập đúng thành phần; các vấn đề thảo luận được kết luận rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu, thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức nhiều phiên làm việc trực tiếp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; bố trí hơn 130 chuyến đi cơ sở để kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, nắm tình hình đời sống của nhân dân, trong đó có 04 buổi làm việc chính thức với UBND các xã về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, qua đó nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Một buổi giao ban đầu năm 2017 của UBND huyện A Lưới

Tiếp nhận xử lý và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành

Tính đến ngày 20/6/2017, UBND huyện đã tiếp nhận, xử lý 2.086 văn bản của các bộ, ngành trung ương, văn bản của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan. UBND huyện đã ban hành 1.659 văn bản các loại, trong đó: 928 quyết định, 304 công văn hành chính, 72 kế hoạch, 57 thông báo, 46 tờ trình, 12 chỉ thị, 07 chương trình, 129 báo cáo và 116 văn bản khác.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

Tính đến ngày 20/6/2017, UBND huyện đã có 576 ý kiến chỉ đạo có quy định thời gian, tiến độ hoàn thành. Việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện được các cơ quan đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện, đảm bảo theo quy định, kịp thời, giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện nhanh chóng, hiệu quả.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Để thực hiện tốt, kịp thời ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện đã giao cụ thể việc giải quyết đến từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu giải quyết các nhiệm vụ và báo cáo UBND tỉnh đúng thời hạn. Tính đến ngày 22/6/2017, UBND huyện A Lưới được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao tổng số 27 nhiệm vụ; trong đó, số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn là 08, hoàn thành nhưng quá hạn 15; số nhiệm vụ chưa hoàn thành 04 (trong đó có 02 nhiệm vụ đã quá hạn; 02 nhiệm vụ trong hạn).

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2017, Chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện đã được triển khai thực hiện nghiêm túc; chất lượng văn bản đã được nâng lên, phù hợp và đồng bộ, có tác động tích cực đến đời sống xã hội. Các báo cáo, đề án, chương trình quan trọng trình Huyện uỷ, HĐND huyện cơ bản được chuẩn bị đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.273
Truy câp hiện tại 4.616