Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đại hội Đảng bộ xã Lâm Đớt lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 24/06/2020

Trong hai ngày 23 và 24/6, Đảng bộ xã Lâm Đớt đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã vinh dự đón tiếp đồng chí Hồ Đàm Giang, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ chỉ đạo, cùng các thành viên Tổ chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân xã Hương Lâm, xã A Đớt (trước đây) và xã Lâm Đớt sau khi sát phập, đã kế thừa, phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu cơ bản đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp, kết cấu hạ tầng thiết yếu như: giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được đầu tư, xây dựng ngày càng hoàn thiện; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, nhiều mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập ngày càng cao và ổn định; dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp đã phát triển khá mạnh, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt (thu nhập bình quân đầu người đạt 18,3 triệu đồng/người/năm); Quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”đạt nhiều kết quả tích cực; Có 17/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hùng, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lâm Đớt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: Nhận thức sâu sắc về những hạn chế, thiếu sót, của nhiệm kỳ qua, đặt ra nhiệm vụ đối với Đảng bộ xã Lâm Đớt trong nhiệm kỳ mới là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên mọi khả năng, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu chung của Đảng bộ huyện sẽ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với Phương châm Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển; Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lâm Đớt lần thứ nhất, đã thống nhất thông qua 05 nhóm chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội - môi trường - an ninh trật tự - hệ thống chính trị; 02 Chương trình trọng điểm: (1)Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới. (2)Chương trình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển dịch vụ, thương mại nghề truyền thống. 02 Chương trình đột phá chiến lược: (1) Ðột phá về nông nghiệp; (2) Ðột phá về phát huy vai trò chủ thể để xóa nghèo bền vững. Đề ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lâm Đớt lần thứ nhất, đã sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII với 22 đồng chí chính thức và 04 đồng chí dự khuyết.

Thanh Định - VPHU
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.584
Truy câp hiện tại 4.601