Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
A Lưới: Hội nghị cán bộ chủ chốt
Ngày cập nhật 15/08/2019

Ngày 09/8/2019 Huyện ủy A Lưới đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự chỉ đạo và trực tiếp phổ biến tại Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Sửu, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hồ Đàm Giang, UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Lê Tiến Sáu, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nội dung về Chỉ thị 35-CT/TƯ, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 32-CT/TƯ, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Chỉ thị 25-CT/TƯ, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kết luận số 50-KL/TƯ, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội và hội nhập quốc tế cùng các nội dung quan trọng khác.

Kết luận tại hội nghị, thừa ủy quyền của đồng chí tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Sửu, đồng chí Hồ Đàm Giang, UVBTV, chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kết luận và bế mạc Hội nghị đã yêu cầu các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và huyện ủy. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nhất là cán bộ đảng viên thi đua lập thanh tích cao nhất chào mừng đại hội đảng bộ các cấp./.

H. Hải - P. Tuyết
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.111
Truy câp hiện tại 1.657