Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông báo Lịch tiếp công dân 06 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện A Lưới
Ngày cập nhật 31/07/2019
Một buổi tiếp dân của

Thực hiện Luật Tiếp Công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 như sau

1. Tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn: 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ban Tiếp công dân huyện thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, Quy chế tiếp công dân và cử lãnh đạo, chuyên viên tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tháng

Ngày

Người tiếp

Địa điểm

01

25/7/2019

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Xã A Roàng

02

         23/8/2019

Đ/c Nguyễn Quốc Cường-Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Bắc

03

26/9/2019

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Đông Sơn

04

25/10/2019

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Xã Hương Nguyên

05

22/11/2019

Đ/c Nguyễn Quốc Cường-Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Bắc Sơn

06

05/12/2018

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Quảng

 


2. Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện 02 ngày trong 01 tháng (có lịch cụ thể kèm theo) và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân 2013.

STT

THÁNG

NGÀY

1

7

09/7/2019

2

30/7/2019

3

8

06/8/2019

4

16/8/2019

5

9

03/9/2019

6

            20/9/2019

7

10

10/10/2019

8

29/10/2019

9

11

05/11/2019

10

20/11/2019

11

12

06/12/2019

12

31/12/2019

 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.452
Truy câp hiện tại 1.739