Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI.
Ngày cập nhật 16/07/2019

Tại phiên họp thứ nhất (ngày 15/7/2019), sau khi nghe Thường trực HĐND và UBND huyện thông qua các báo cáo trình bày tại kỳ họp, đặc biệt là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Sửu – Bí thư Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo một số nội dung tại Kỳ họp

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Qua báo cáo của UBND huyện trình bày trước HĐND huyện cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình KT-XH, QP-AN và xây dựng hệ thống chính trị của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu phát biểu tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI

Thứ nhất, thu hút đầu tư xã hội vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; mô hình lúa lai cho năng suất cao; hạ tầng nội thị, trường học được quan tâm nâng cấp, mở rộng; CN-TTCN có những phát triển bước đầu (Dèng A Lưới đã có văn bằng công nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể và tạo được giá trị sản xuất; điện lưới quốc gia và nước sạch ngày càng tăng cơ sở, hộ dân sử dụng...).

Thứ hai, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được quan tâm, hạn chế có hiệu quả các dịch bệnh mùa hè; công tác giáo dục, đào tạo được nâng lên, giáo dục mũi nhọn bước đầu được chú trọng; các chương trình chính sách nhà ở cho hộ nghèo, gia đình có công khó khăn được tiếp tục đẩy mạnh thực hiện.

Thứ ba, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng Nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng; đã có những hộ nghèo tự nguyện, cam kết thoát nghèo, các phong trào thi đua yêu nước và môi trường xanh (“Ngày chủ nhật xanh”, “Nói không với chai nhựa và túi ni lông sử dụng một lần”) được đẩy mạnh và ủng hộ trong toàn huyện.

Thứ tư, đã tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại của A Lưới (như 70 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện A Lưới; 50 năm Ngày chiến thắng A Bia; Đại hội các DTTS lần III) và A Lưới đăng cai tổ chức (Ngày hội VHTTDL các DTTS các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào khu vực miền Trung - Tây Nguyên; 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn...).

Thứ năm, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, nhân dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019; triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ các Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch mới của Trung ương, Tỉnh ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, về nêu gương, về đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, về công tác tổ chức cán bộ và đảng viên (công an xã chính quy, sàng lọc đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng...), về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ mới...

Thứ sáu, hoạt động của HĐND, UBND ngày càng hiệu lực, hiệu quả, có nhiều đổi mới; ban hành nhiều chủ trương, định hướng kịp thời phục vụ cho sự phát triển của huyện, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân toàn huyện.

Theo đồng chí Bí thư, những kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2019 là rất quan trọng và đáng phấn khởi. Tuy nhiên, tình hình KT-XH của huyện vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn, hạn chế cần phải tiếp tục tập trung khắc phục, xử lý như: kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân huyện nhà vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn cao trong khi các bước, cách thức giảm nghèo bền vững chưa được triển khai đồng bộ, chưa kịp thời. Việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển KT-XH đạt hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và các địa phương có lúc còn thiếu đồng bộ; QP-AN trên một số lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp; trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm, trộm cắp, cờ bạc, tín dụng đen, nhất là ma túy có chiều hướng gia tăng; tình trạng khai thác lâm khoáng sản, chặt phá rừng trái pháp luật vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp.

Sáu tháng cuối năm 2019 là thời điểm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm, góp phần hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Bí thư đề nghị HĐND, UBND huyện, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ như

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2019, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và tiếp theo là bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư, tạo nên những động lực mới để thúc đẩy nền kinh tế huyện nhà phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục tạo điều kiện để phát triển mạnh lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm; ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt.

Nâng cao vai trò và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thay đổi cách nghỉ, cách làm, cách thức tổ chức sản xuất trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Nghị định 34 của Chính phủ về số lượng cán bộ, công chức cấp xã; Nghị quyết 31 của Chính phủ về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng trị và Kế hoạch 135 của UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và phù hợp với tình hình của địa phương.

HĐND huyện tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động như: tiếp xúc cử tri, thẩm tra, chuẩn bị nội dung kỳ họp, các quyết định liên quan, hoạt động giám sát… nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND huyện.

UBND huyện tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo tập trung quyết liệt thực hiện thắng lợi nghị quyết HĐND huyện.

Tăng cường mối quan hệ công tác với UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; đồng thời, giữ mối liên hệ thường xuyên với Thường trực HĐND các cấp, với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh.

Phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết và sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tin tưởng các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, quân, dân toàn huyện và cộng đồng doanh nghiệp sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ở mức cao nhất.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.648.903
Truy câp hiện tại 5.716