Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

"KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)! "                                                                             "THỰC HIỆN NGHIÊM KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC!"                                                

Quay lại12345Xem tiếp

Cung cấp tài liệu kiểm chứng việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Để kịp thời triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dụng sau:

1. Đối tượng, phạm vi, cách thức đánh giá

1.1. Đối tượng đánh giá: Đối tượng được đánh giá, xếp loại trong năm 2019 là UBND huyện.

1.2. Phạm vi đánh giá:

Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện định kỳ trong quý I, II, III và cả năm 2019, cụ thể:

- Đối với quý I: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/3/2019.

- Đối với quý II: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/6/2019.

- Đối với quý III: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/9/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/10/2019.

1.3. Cách thức đánh giá:

- Việc đánh giá theo các quý I, II, III được tiến hành trên cơ sở hồ sơ tự đánh giá của UBND huyện cung cấp và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định, có thể kết hợp điều tra, khảo sát thực tế; sau đó, tổng hợp kết quả trình Giám đốc Sở Nội vụ công bố điểm số (không xếp loại).

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm của UBND huyện do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, công bố trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, kết hợp điều tra, khảo sát thực tế tại đơn vị.

2. Các nhiệm vụ cụ thể và phân công nhiệm vụ cung cấp tài liệu kiểm chứng của của các cơ quan, đơn vị (Kèm theo Phụ lục 01 và 02)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, yêu cầu tài liệu kiểm chức tại Phụ lục 02 và nhiệm vụ phân công tại Phụ lục 01, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các tổ chức đoàn thể và Phòng Nội vụ thực hiện các nội dung theo mục 3.5 Phụ lục 01 và 02.

3. Tiêu chí đánh giá

- Đối với việc đánh giá quý I, II, III: Chỉ lựa chọn một số tiêu chí phù hợp theo bảng Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh để đánh giá, chấm điểm, cụ thể như sau:

Việc đánh giá quý I, II, III chỉ thực hiện chấm điểm theo các tiêu chí lựa chọn/100 điểm, không chấm điểm thưởng, điểm trừ và không xếp loại.

- Đối với việc đánh giá, xếp loại năm 2019: Tiến hành đánh giá trên tất cả các tiêu chí theo bảng Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh, bao gồm cả điểm thưởng, điểm trừ (nếu có) và có xếp loại cụ thể.

4. Tài liệu kiểm chứng

4.1. Hàng quý và cuối năm 2019, các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện theo các nhóm tiêu chí hướng dẫn tại Công văn 325/SNV-CCHC ngày 25/3/2019 của Sở Nội vụ và phân công nhiệm vụ tại Phụ lục của Công văn này, cụ thể:

- Văn bản đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Bảng tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị tham mưu theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần (mức điểm cho mỗi tiêu chí đạt điểm chuẩn tối đa khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu của tiêu chí đó hoặc giảm trừ tương ứng theo mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ) đối với đánh giá hàng quý và năm;

- Văn bản thuyết minh, giải trình việc chấm điểm;

- Danh mục kèm theo tài liệu kiểm chứng, số liệu, thông tin làm căn cứ chứng minh việc chấm điểm.

4.2. Lưu ý hình thức của tài liệu kiểm chứng:

- Đối với tài liệu là văn bản thì sử dụng file điện tử có chữ ký số.

- Trong trường hợp các file không phải thể thức thì đóng dấu treo.

- Cần số hóa file điện tử và đặt tên file theo mã số tương ứng với các tiêu chí thành phần và nội dung của tài liệu kiểm chứng để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu và thẩm định (trường hợp 01 file điện tử làm tài liệu kiểm chứng cho nhiều tiêu chí thành phần thì cũng sử dụng lại file và đặt tên file tương ứng theo từng tiêu chí).

- Trường hợp có nhiều file điện tử được dùng để minh chứng cho một tiêu chí thành phần thì cũng đặt tên như hướng dẫn nêu trên và sử dụng thêm các ký tự a, b, c ở cuối tên file để phân biệt.

Hồ sơ đánh giá phải được tập hợp dưới dạng file nén (zip, rar) và gửi về Phòng Nội vụ theo hộp thư điện tử: tttthuy.aluoi@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

(Yêu cầu tài liệu kiểm chứng cụ thể được quy định tại Phụ lục 02)

5. Thời gian gửi hồ sơ, tài liệu kiểm chứng

- Đối với đánh giá quý I, hồ sơ gửi trước ngày 04/4/2019.

- Đối với đánh giá quý II, hồ sơ gửi trước ngày 03/7/2019.

- Đối với đánh giá quý III, hồ sơ gửi trước ngày 03/10/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019, hồ sơ gửi trước ngày 05/11/2019.

Trên đây là một số nội dung phân công nhiệm vụ và hướng dẫn công tác tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời và đảm bảo kết quả đánh giá thực chất theo yêu cầu./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện
Ngày trước, A Lưới – cái tên nghe chừng xa xôi, cách trở, nhưng giờ đã khác. Vùng đất này là nơi cần xóa đói giảm nghèo và nhiều thế hệ lãnh...
Cung cấp tài liệu kiểm chứng việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Để kịp thời triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dụng sau:

1. Đối tượng, phạm vi, cách thức đánh giá

1.1. Đối tượng đánh giá: Đối tượng được đánh giá, xếp loại trong năm 2019 là UBND huyện.

1.2. Phạm vi đánh giá:

Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện định kỳ trong quý I, II, III và cả năm 2019, cụ thể:

- Đối với quý I: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/3/2019.

- Đối với quý II: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/6/2019.

- Đối với quý III: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/9/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/10/2019.

1.3. Cách thức đánh giá:

- Việc đánh giá theo các quý I, II, III được tiến hành trên cơ sở hồ sơ tự đánh giá của UBND huyện cung cấp và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định, có thể kết hợp điều tra, khảo sát thực tế; sau đó, tổng hợp kết quả trình Giám đốc Sở Nội vụ công bố điểm số (không xếp loại).

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm của UBND huyện do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, công bố trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, kết hợp điều tra, khảo sát thực tế tại đơn vị.

2. Các nhiệm vụ cụ thể và phân công nhiệm vụ cung cấp tài liệu kiểm chứng của của các cơ quan, đơn vị (Kèm theo Phụ lục 01 và 02)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, yêu cầu tài liệu kiểm chức tại Phụ lục 02 và nhiệm vụ phân công tại Phụ lục 01, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các tổ chức đoàn thể và Phòng Nội vụ thực hiện các nội dung theo mục 3.5 Phụ lục 01 và 02.

3. Tiêu chí đánh giá

- Đối với việc đánh giá quý I, II, III: Chỉ lựa chọn một số tiêu chí phù hợp theo bảng Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh để đánh giá, chấm điểm, cụ thể như sau:

Việc đánh giá quý I, II, III chỉ thực hiện chấm điểm theo các tiêu chí lựa chọn/100 điểm, không chấm điểm thưởng, điểm trừ và không xếp loại.

- Đối với việc đánh giá, xếp loại năm 2019: Tiến hành đánh giá trên tất cả các tiêu chí theo bảng Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh, bao gồm cả điểm thưởng, điểm trừ (nếu có) và có xếp loại cụ thể.

4. Tài liệu kiểm chứng

4.1. Hàng quý và cuối năm 2019, các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện theo các nhóm tiêu chí hướng dẫn tại Công văn 325/SNV-CCHC ngày 25/3/2019 của Sở Nội vụ và phân công nhiệm vụ tại Phụ lục của Công văn này, cụ thể:

- Văn bản đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Bảng tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị tham mưu theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần (mức điểm cho mỗi tiêu chí đạt điểm chuẩn tối đa khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu của tiêu chí đó hoặc giảm trừ tương ứng theo mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ) đối với đánh giá hàng quý và năm;

- Văn bản thuyết minh, giải trình việc chấm điểm;

- Danh mục kèm theo tài liệu kiểm chứng, số liệu, thông tin làm căn cứ chứng minh việc chấm điểm.

4.2. Lưu ý hình thức của tài liệu kiểm chứng:

- Đối với tài liệu là văn bản thì sử dụng file điện tử có chữ ký số.

- Trong trường hợp các file không phải thể thức thì đóng dấu treo.

- Cần số hóa file điện tử và đặt tên file theo mã số tương ứng với các tiêu chí thành phần và nội dung của tài liệu kiểm chứng để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu và thẩm định (trường hợp 01 file điện tử làm tài liệu kiểm chứng cho nhiều tiêu chí thành phần thì cũng sử dụng lại file và đặt tên file tương ứng theo từng tiêu chí).

- Trường hợp có nhiều file điện tử được dùng để minh chứng cho một tiêu chí thành phần thì cũng đặt tên như hướng dẫn nêu trên và sử dụng thêm các ký tự a, b, c ở cuối tên file để phân biệt.

Hồ sơ đánh giá phải được tập hợp dưới dạng file nén (zip, rar) và gửi về Phòng Nội vụ theo hộp thư điện tử: tttthuy.aluoi@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

(Yêu cầu tài liệu kiểm chứng cụ thể được quy định tại Phụ lục 02)

5. Thời gian gửi hồ sơ, tài liệu kiểm chứng

- Đối với đánh giá quý I, hồ sơ gửi trước ngày 04/4/2019.

- Đối với đánh giá quý II, hồ sơ gửi trước ngày 03/7/2019.

- Đối với đánh giá quý III, hồ sơ gửi trước ngày 03/10/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019, hồ sơ gửi trước ngày 05/11/2019.

Trên đây là một số nội dung phân công nhiệm vụ và hướng dẫn công tác tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời và đảm bảo kết quả đánh giá thực chất theo yêu cầu./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cung cấp tài liệu kiểm chứng việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Để kịp thời triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dụng sau:

1. Đối tượng, phạm vi, cách thức đánh giá

1.1. Đối tượng đánh giá: Đối tượng được đánh giá, xếp loại trong năm 2019 là UBND huyện.

1.2. Phạm vi đánh giá:

Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện định kỳ trong quý I, II, III và cả năm 2019, cụ thể:

- Đối với quý I: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/3/2019.

- Đối với quý II: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/6/2019.

- Đối với quý III: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/9/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/10/2019.

1.3. Cách thức đánh giá:

- Việc đánh giá theo các quý I, II, III được tiến hành trên cơ sở hồ sơ tự đánh giá của UBND huyện cung cấp và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định, có thể kết hợp điều tra, khảo sát thực tế; sau đó, tổng hợp kết quả trình Giám đốc Sở Nội vụ công bố điểm số (không xếp loại).

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm của UBND huyện do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, công bố trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, kết hợp điều tra, khảo sát thực tế tại đơn vị.

2. Các nhiệm vụ cụ thể và phân công nhiệm vụ cung cấp tài liệu kiểm chứng của của các cơ quan, đơn vị (Kèm theo Phụ lục 01 và 02)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, yêu cầu tài liệu kiểm chức tại Phụ lục 02 và nhiệm vụ phân công tại Phụ lục 01, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các tổ chức đoàn thể và Phòng Nội vụ thực hiện các nội dung theo mục 3.5 Phụ lục 01 và 02.

3. Tiêu chí đánh giá

- Đối với việc đánh giá quý I, II, III: Chỉ lựa chọn một số tiêu chí phù hợp theo bảng Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh để đánh giá, chấm điểm, cụ thể như sau:

Việc đánh giá quý I, II, III chỉ thực hiện chấm điểm theo các tiêu chí lựa chọn/100 điểm, không chấm điểm thưởng, điểm trừ và không xếp loại.

- Đối với việc đánh giá, xếp loại năm 2019: Tiến hành đánh giá trên tất cả các tiêu chí theo bảng Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh, bao gồm cả điểm thưởng, điểm trừ (nếu có) và có xếp loại cụ thể.

4. Tài liệu kiểm chứng

4.1. Hàng quý và cuối năm 2019, các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện theo các nhóm tiêu chí hướng dẫn tại Công văn 325/SNV-CCHC ngày 25/3/2019 của Sở Nội vụ và phân công nhiệm vụ tại Phụ lục của Công văn này, cụ thể:

- Văn bản đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Bảng tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị tham mưu theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần (mức điểm cho mỗi tiêu chí đạt điểm chuẩn tối đa khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu của tiêu chí đó hoặc giảm trừ tương ứng theo mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ) đối với đánh giá hàng quý và năm;

- Văn bản thuyết minh, giải trình việc chấm điểm;

- Danh mục kèm theo tài liệu kiểm chứng, số liệu, thông tin làm căn cứ chứng minh việc chấm điểm.

4.2. Lưu ý hình thức của tài liệu kiểm chứng:

- Đối với tài liệu là văn bản thì sử dụng file điện tử có chữ ký số.

- Trong trường hợp các file không phải thể thức thì đóng dấu treo.

- Cần số hóa file điện tử và đặt tên file theo mã số tương ứng với các tiêu chí thành phần và nội dung của tài liệu kiểm chứng để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu và thẩm định (trường hợp 01 file điện tử làm tài liệu kiểm chứng cho nhiều tiêu chí thành phần thì cũng sử dụng lại file và đặt tên file tương ứng theo từng tiêu chí).

- Trường hợp có nhiều file điện tử được dùng để minh chứng cho một tiêu chí thành phần thì cũng đặt tên như hướng dẫn nêu trên và sử dụng thêm các ký tự a, b, c ở cuối tên file để phân biệt.

Hồ sơ đánh giá phải được tập hợp dưới dạng file nén (zip, rar) và gửi về Phòng Nội vụ theo hộp thư điện tử: tttthuy.aluoi@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

(Yêu cầu tài liệu kiểm chứng cụ thể được quy định tại Phụ lục 02)

5. Thời gian gửi hồ sơ, tài liệu kiểm chứng

- Đối với đánh giá quý I, hồ sơ gửi trước ngày 04/4/2019.

- Đối với đánh giá quý II, hồ sơ gửi trước ngày 03/7/2019.

- Đối với đánh giá quý III, hồ sơ gửi trước ngày 03/10/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019, hồ sơ gửi trước ngày 05/11/2019.

Trên đây là một số nội dung phân công nhiệm vụ và hướng dẫn công tác tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời và đảm bảo kết quả đánh giá thực chất theo yêu cầu./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cung cấp tài liệu kiểm chứng việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Để kịp thời triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dụng sau:

1. Đối tượng, phạm vi, cách thức đánh giá

1.1. Đối tượng đánh giá: Đối tượng được đánh giá, xếp loại trong năm 2019 là UBND huyện.

1.2. Phạm vi đánh giá:

Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện định kỳ trong quý I, II, III và cả năm 2019, cụ thể:

- Đối với quý I: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/3/2019.

- Đối với quý II: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/6/2019.

- Đối với quý III: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/9/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/10/2019.

1.3. Cách thức đánh giá:

- Việc đánh giá theo các quý I, II, III được tiến hành trên cơ sở hồ sơ tự đánh giá của UBND huyện cung cấp và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định, có thể kết hợp điều tra, khảo sát thực tế; sau đó, tổng hợp kết quả trình Giám đốc Sở Nội vụ công bố điểm số (không xếp loại).

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm của UBND huyện do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, công bố trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, kết hợp điều tra, khảo sát thực tế tại đơn vị.

2. Các nhiệm vụ cụ thể và phân công nhiệm vụ cung cấp tài liệu kiểm chứng của của các cơ quan, đơn vị (Kèm theo Phụ lục 01 và 02)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, yêu cầu tài liệu kiểm chức tại Phụ lục 02 và nhiệm vụ phân công tại Phụ lục 01, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các tổ chức đoàn thể và Phòng Nội vụ thực hiện các nội dung theo mục 3.5 Phụ lục 01 và 02.

3. Tiêu chí đánh giá

- Đối với việc đánh giá quý I, II, III: Chỉ lựa chọn một số tiêu chí phù hợp theo bảng Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh để đánh giá, chấm điểm, cụ thể như sau:

Việc đánh giá quý I, II, III chỉ thực hiện chấm điểm theo các tiêu chí lựa chọn/100 điểm, không chấm điểm thưởng, điểm trừ và không xếp loại.

- Đối với việc đánh giá, xếp loại năm 2019: Tiến hành đánh giá trên tất cả các tiêu chí theo bảng Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh, bao gồm cả điểm thưởng, điểm trừ (nếu có) và có xếp loại cụ thể.

4. Tài liệu kiểm chứng

4.1. Hàng quý và cuối năm 2019, các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện theo các nhóm tiêu chí hướng dẫn tại Công văn 325/SNV-CCHC ngày 25/3/2019 của Sở Nội vụ và phân công nhiệm vụ tại Phụ lục của Công văn này, cụ thể:

- Văn bản đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Bảng tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị tham mưu theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần (mức điểm cho mỗi tiêu chí đạt điểm chuẩn tối đa khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu của tiêu chí đó hoặc giảm trừ tương ứng theo mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ) đối với đánh giá hàng quý và năm;

- Văn bản thuyết minh, giải trình việc chấm điểm;

- Danh mục kèm theo tài liệu kiểm chứng, số liệu, thông tin làm căn cứ chứng minh việc chấm điểm.

4.2. Lưu ý hình thức của tài liệu kiểm chứng:

- Đối với tài liệu là văn bản thì sử dụng file điện tử có chữ ký số.

- Trong trường hợp các file không phải thể thức thì đóng dấu treo.

- Cần số hóa file điện tử và đặt tên file theo mã số tương ứng với các tiêu chí thành phần và nội dung của tài liệu kiểm chứng để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu và thẩm định (trường hợp 01 file điện tử làm tài liệu kiểm chứng cho nhiều tiêu chí thành phần thì cũng sử dụng lại file và đặt tên file tương ứng theo từng tiêu chí).

- Trường hợp có nhiều file điện tử được dùng để minh chứng cho một tiêu chí thành phần thì cũng đặt tên như hướng dẫn nêu trên và sử dụng thêm các ký tự a, b, c ở cuối tên file để phân biệt.

Hồ sơ đánh giá phải được tập hợp dưới dạng file nén (zip, rar) và gửi về Phòng Nội vụ theo hộp thư điện tử: tttthuy.aluoi@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

(Yêu cầu tài liệu kiểm chứng cụ thể được quy định tại Phụ lục 02)

5. Thời gian gửi hồ sơ, tài liệu kiểm chứng

- Đối với đánh giá quý I, hồ sơ gửi trước ngày 04/4/2019.

- Đối với đánh giá quý II, hồ sơ gửi trước ngày 03/7/2019.

- Đối với đánh giá quý III, hồ sơ gửi trước ngày 03/10/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019, hồ sơ gửi trước ngày 05/11/2019.

Trên đây là một số nội dung phân công nhiệm vụ và hướng dẫn công tác tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời và đảm bảo kết quả đánh giá thực chất theo yêu cầu./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cung cấp tài liệu kiểm chứng việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Để kịp thời triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dụng sau:

1. Đối tượng, phạm vi, cách thức đánh giá

1.1. Đối tượng đánh giá: Đối tượng được đánh giá, xếp loại trong năm 2019 là UBND huyện.

1.2. Phạm vi đánh giá:

Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện định kỳ trong quý I, II, III và cả năm 2019, cụ thể:

- Đối với quý I: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/3/2019.

- Đối với quý II: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/6/2019.

- Đối với quý III: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/9/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/10/2019.

1.3. Cách thức đánh giá:

- Việc đánh giá theo các quý I, II, III được tiến hành trên cơ sở hồ sơ tự đánh giá của UBND huyện cung cấp và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định, có thể kết hợp điều tra, khảo sát thực tế; sau đó, tổng hợp kết quả trình Giám đốc Sở Nội vụ công bố điểm số (không xếp loại).

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm của UBND huyện do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, công bố trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, kết hợp điều tra, khảo sát thực tế tại đơn vị.

2. Các nhiệm vụ cụ thể và phân công nhiệm vụ cung cấp tài liệu kiểm chứng của của các cơ quan, đơn vị (Kèm theo Phụ lục 01 và 02)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, yêu cầu tài liệu kiểm chức tại Phụ lục 02 và nhiệm vụ phân công tại Phụ lục 01, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các tổ chức đoàn thể và Phòng Nội vụ thực hiện các nội dung theo mục 3.5 Phụ lục 01 và 02.

3. Tiêu chí đánh giá

- Đối với việc đánh giá quý I, II, III: Chỉ lựa chọn một số tiêu chí phù hợp theo bảng Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh để đánh giá, chấm điểm, cụ thể như sau:

Việc đánh giá quý I, II, III chỉ thực hiện chấm điểm theo các tiêu chí lựa chọn/100 điểm, không chấm điểm thưởng, điểm trừ và không xếp loại.

- Đối với việc đánh giá, xếp loại năm 2019: Tiến hành đánh giá trên tất cả các tiêu chí theo bảng Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh, bao gồm cả điểm thưởng, điểm trừ (nếu có) và có xếp loại cụ thể.

4. Tài liệu kiểm chứng

4.1. Hàng quý và cuối năm 2019, các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện theo các nhóm tiêu chí hướng dẫn tại Công văn 325/SNV-CCHC ngày 25/3/2019 của Sở Nội vụ và phân công nhiệm vụ tại Phụ lục của Công văn này, cụ thể:

- Văn bản đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Bảng tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị tham mưu theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần (mức điểm cho mỗi tiêu chí đạt điểm chuẩn tối đa khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu của tiêu chí đó hoặc giảm trừ tương ứng theo mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ) đối với đánh giá hàng quý và năm;

- Văn bản thuyết minh, giải trình việc chấm điểm;

- Danh mục kèm theo tài liệu kiểm chứng, số liệu, thông tin làm căn cứ chứng minh việc chấm điểm.

4.2. Lưu ý hình thức của tài liệu kiểm chứng:

- Đối với tài liệu là văn bản thì sử dụng file điện tử có chữ ký số.

- Trong trường hợp các file không phải thể thức thì đóng dấu treo.

- Cần số hóa file điện tử và đặt tên file theo mã số tương ứng với các tiêu chí thành phần và nội dung của tài liệu kiểm chứng để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu và thẩm định (trường hợp 01 file điện tử làm tài liệu kiểm chứng cho nhiều tiêu chí thành phần thì cũng sử dụng lại file và đặt tên file tương ứng theo từng tiêu chí).

- Trường hợp có nhiều file điện tử được dùng để minh chứng cho một tiêu chí thành phần thì cũng đặt tên như hướng dẫn nêu trên và sử dụng thêm các ký tự a, b, c ở cuối tên file để phân biệt.

Hồ sơ đánh giá phải được tập hợp dưới dạng file nén (zip, rar) và gửi về Phòng Nội vụ theo hộp thư điện tử: tttthuy.aluoi@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

(Yêu cầu tài liệu kiểm chứng cụ thể được quy định tại Phụ lục 02)

5. Thời gian gửi hồ sơ, tài liệu kiểm chứng

- Đối với đánh giá quý I, hồ sơ gửi trước ngày 04/4/2019.

- Đối với đánh giá quý II, hồ sơ gửi trước ngày 03/7/2019.

- Đối với đánh giá quý III, hồ sơ gửi trước ngày 03/10/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019, hồ sơ gửi trước ngày 05/11/2019.

Trên đây là một số nội dung phân công nhiệm vụ và hướng dẫn công tác tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời và đảm bảo kết quả đánh giá thực chất theo yêu cầu./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cung cấp tài liệu kiểm chứng việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Để kịp thời triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dụng sau:

1. Đối tượng, phạm vi, cách thức đánh giá

1.1. Đối tượng đánh giá: Đối tượng được đánh giá, xếp loại trong năm 2019 là UBND huyện.

1.2. Phạm vi đánh giá:

Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện định kỳ trong quý I, II, III và cả năm 2019, cụ thể:

- Đối với quý I: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/3/2019.

- Đối với quý II: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/6/2019.

- Đối với quý III: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/9/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019: Các số liệu và kết quả thực hiện được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/10/2019.

1.3. Cách thức đánh giá:

- Việc đánh giá theo các quý I, II, III được tiến hành trên cơ sở hồ sơ tự đánh giá của UBND huyện cung cấp và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định, có thể kết hợp điều tra, khảo sát thực tế; sau đó, tổng hợp kết quả trình Giám đốc Sở Nội vụ công bố điểm số (không xếp loại).

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm của UBND huyện do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, công bố trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, kết hợp điều tra, khảo sát thực tế tại đơn vị.

2. Các nhiệm vụ cụ thể và phân công nhiệm vụ cung cấp tài liệu kiểm chứng của của các cơ quan, đơn vị (Kèm theo Phụ lục 01 và 02)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, yêu cầu tài liệu kiểm chức tại Phụ lục 02 và nhiệm vụ phân công tại Phụ lục 01, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các tổ chức đoàn thể và Phòng Nội vụ thực hiện các nội dung theo mục 3.5 Phụ lục 01 và 02.

3. Tiêu chí đánh giá

- Đối với việc đánh giá quý I, II, III: Chỉ lựa chọn một số tiêu chí phù hợp theo bảng Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh để đánh giá, chấm điểm, cụ thể như sau:

Việc đánh giá quý I, II, III chỉ thực hiện chấm điểm theo các tiêu chí lựa chọn/100 điểm, không chấm điểm thưởng, điểm trừ và không xếp loại.

- Đối với việc đánh giá, xếp loại năm 2019: Tiến hành đánh giá trên tất cả các tiêu chí theo bảng Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh, bao gồm cả điểm thưởng, điểm trừ (nếu có) và có xếp loại cụ thể.

4. Tài liệu kiểm chứng

4.1. Hàng quý và cuối năm 2019, các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện theo các nhóm tiêu chí hướng dẫn tại Công văn 325/SNV-CCHC ngày 25/3/2019 của Sở Nội vụ và phân công nhiệm vụ tại Phụ lục của Công văn này, cụ thể:

- Văn bản đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Bảng tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị tham mưu theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần (mức điểm cho mỗi tiêu chí đạt điểm chuẩn tối đa khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu của tiêu chí đó hoặc giảm trừ tương ứng theo mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ) đối với đánh giá hàng quý và năm;

- Văn bản thuyết minh, giải trình việc chấm điểm;

- Danh mục kèm theo tài liệu kiểm chứng, số liệu, thông tin làm căn cứ chứng minh việc chấm điểm.

4.2. Lưu ý hình thức của tài liệu kiểm chứng:

- Đối với tài liệu là văn bản thì sử dụng file điện tử có chữ ký số.

- Trong trường hợp các file không phải thể thức thì đóng dấu treo.

- Cần số hóa file điện tử và đặt tên file theo mã số tương ứng với các tiêu chí thành phần và nội dung của tài liệu kiểm chứng để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu và thẩm định (trường hợp 01 file điện tử làm tài liệu kiểm chứng cho nhiều tiêu chí thành phần thì cũng sử dụng lại file và đặt tên file tương ứng theo từng tiêu chí).

- Trường hợp có nhiều file điện tử được dùng để minh chứng cho một tiêu chí thành phần thì cũng đặt tên như hướng dẫn nêu trên và sử dụng thêm các ký tự a, b, c ở cuối tên file để phân biệt.

Hồ sơ đánh giá phải được tập hợp dưới dạng file nén (zip, rar) và gửi về Phòng Nội vụ theo hộp thư điện tử: tttthuy.aluoi@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

(Yêu cầu tài liệu kiểm chứng cụ thể được quy định tại Phụ lục 02)

5. Thời gian gửi hồ sơ, tài liệu kiểm chứng

- Đối với đánh giá quý I, hồ sơ gửi trước ngày 04/4/2019.

- Đối với đánh giá quý II, hồ sơ gửi trước ngày 03/7/2019.

- Đối với đánh giá quý III, hồ sơ gửi trước ngày 03/10/2019.

- Đối với đánh giá năm 2019, hồ sơ gửi trước ngày 05/11/2019.

Trên đây là một số nội dung phân công nhiệm vụ và hướng dẫn công tác tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời và đảm bảo kết quả đánh giá thực chất theo yêu cầu./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.350.206
Truy câp hiện tại 1.147