Sơ đồ tổ chức HĐND - UBND huyện A Lưới
Ngày cập nhật 18/12/2014

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

 

 

 

Đ/c Hồ Đàm Giang

Chủ tịch HĐND

 

 

 

Đ/c Nguyễn Tân
Phó Chủ tịch

 

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch UBND

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Phó Chủ tịch

 

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Phó Chủ tịch

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sơ đồ tổ chức HĐND - UBND huyện A Lưới
Ngày cập nhật 18/12/2014

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

 

 

 

Đ/c Hồ Đàm Giang

Chủ tịch HĐND

 

 

 

Đ/c Nguyễn Tân
Phó Chủ tịch

 

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch UBND

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Phó Chủ tịch

 

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Phó Chủ tịch

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

(Ban hành kèm theo Thông báo số  01/TB-UBND ngày  01/01/2019 của UBND huyện)

---