Tìm kiếm tin tức

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

(Ban hành kèm theo Thông báo số  01/TB-UBND ngày  04/01/2017 của UBND huyện)

---

 

Tháng

Ngày

Người tiếp

Địa điểm

01

12/01/2017

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Xã A Roàng

19/01/2016

Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Nhâm

02

16/02/2017

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Vinh

23/02/2017

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Trung

3

02/3/2017

Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Bắc Sơn

09/3/2017

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Bắc

16/3/2017

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Xã A Ngo

23/3/2017

Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã A Đớt

30/3/2017

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Đông Sơn

4

13/4/2017

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Xã Hương Phong

20/4/2017

Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hương Nguyên

27/4/2017

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Thủy

5

04/5/2017

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Xã Sơn Thủy

11/5/2017

Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Thượng

18/5/2017

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Thị trấn A Lưới

25/5/2017

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Kim

6

01/6/2017

Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Thái

08/6/2017

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hương Lâm

15/6/2017

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Quảng

22/6/2017

Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Vân

29/6/2017

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Hạ