CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA UBND HUYỆN A LƯỚI

  (Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2021 của UBND huyện A Lưới 

 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021)

-------------------------------

 

 

 


STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO 
THỰC HIỆN

THỜI GIAN  
THỰC HIỆN

A DANH MỤC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY, HĐND HUYỆN NĂM 2021

I

CÁC ĐỀ ÁN BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1.          

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý II

(15/6)

2.          

Báo cáo tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2018; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý II

(15/6)

3.          

Báo cáo tình hình đầu tư công 6 tháng đầu năm; giải pháp đẩy nhanh tiến độ 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch đầu tư năm 2022

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDAĐTXDKV 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý II

(15/6)

4.          

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 06 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý II

(15/6)

5.          

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thanh tra huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý II

(15/6)

6.          

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị đã trả lời cử tri tại kỳ họp 6 tháng cuối năm 2021

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý II

(15/6)

7.          

Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp 6 tháng đầu năm 2021

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý II

(15/6)

8.          

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Công an huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý II

(15/6)

9.          

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 (trong đó bao gồm kết quả thực hiện các chương trình trọng điểm)

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý IV

(10/11)

10.      

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 và phương hướng thu, chi ngân sách năm 2020; Phương án phân bổ ngân sách năm 2022

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý IV

(10/11)

11.      

Báo cáo tình hình đầu tư công năm 2021; Kế hoạch đầu tư năm 2022

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXDKV

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý IV

(10/11)

12.      

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý IV

(10/11)

13.      

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý IV

10/11

14.      

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 2022

Thanh tra huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý IV

10/11

15.      

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị đã trả lời cử tri tại kỳ họp 6 tháng đầu năm 2021

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Quý IV

10/11

16.      

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp 6 tháng cuối năm 2021

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Quý IV

10/11

17.      

Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; nhiệm vụ năm 2021

Công an huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý IV

10/11

II CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2021

18.      

Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững 

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng LĐTB&XH

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

2019

19.      

Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

2019

20.      

Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

2019

21.      

Chương trình phát triển văn hóa, du lịch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

2019

III CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY

22.      

Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 13/12/2016 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững huyện A Lưới giai đoạn 2016 - 2020

Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 3

23.      

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 07/6/2016 của Huyện ủy về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 6

24.      

Báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Đề án số 06-ĐA/HU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 9

25.      

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 07/11/2017 của Huyện ủy về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 11

26.      

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 06/12/2013 của Huyện ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 12

27.      

Tổng kết việc thực hiện Chiến lược Cải cách Tư pháp đến năm 2020

Phòng Tư pháp

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Quý III

B CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN UBND HUYỆN
I LĨNH VỰC KINH TẾ TỔNG HỢP

28.      

Hoàn thành Dự án cắm mốc lộ giới các tuyến đường khu vực đô thị A Lưới mở rộng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 2 -3

29.      

Hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ dân tại khu tái định canh thuỷ điện A Lưới và Làng Thanh niên lập nghiệp Hương Phong

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 2

30.      

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị A Lưới

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 2

31.      

Đầu tư xây dựng Hạ tầng cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp A Co, huyện A Lưới (giai đoạn 1) và xúc tiến, kêu gọi đầu tư

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án ĐTXDKV 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 5

32.      

Triển khai san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng cơ sở khu đất Trại cá Bốt Đỏ

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 5

33.      

Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị A Lưới mở rộng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 6

II LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

34.      

Phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới năm 2021

Phòng Văn hóa và Thông tin

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý I

35.      

Phát triển du lịch huyện A Lưới đến giai đoạn từ năm 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 định hướng đến năm 2035

Phòng Văn hóa và Thông tin

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý II

III LĨNH VỰC NỘI CHÍNH

36.      

Sắp xếp, tổ chức lại, đổi mới tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Quý IV

37.      

Tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

2019

C CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÊ DUYỆT
I LĨNH VỰC KINH TẾ TỔNG HỢP

38.      

Hoàn chỉnh hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Rà soát, phân loại quỹ đất, các đối tượng sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận để tiếp tục cấp hết cho các hộ đủ điều kiện; quản lý các đối tượng không đủ điều kiện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 1

39.      

Triển khai Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2019, Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 1

40.      

Thống kê đất đai năm 2019

Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 1

41.      

Triển khai Kế hoạch hoạt động Dự án hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng - Giai đoạn 2, năm 2019

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 1

42.      

Xây dựng phương án đấu giá các quỹ đất công đã có chủ trương quy hoạch đấu giá trên địa bàn thị trấn A Lưới và các xã nằm trong vùng quy hoạch đô thị

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 1

43.      

Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 1

44.      

Xây dựng nhân rộng mô hình hoa Tulip, hoa Ly

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Đ/c  Hồ Văn Ngưm

Tháng 1

45.      

Tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp đầu năm mới Kỷ Hợi năm 2019

Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 1

46.      

Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2018; Tổ chức lễ ra quân phát động công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019

Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Công an huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 1

47.      

Xây dựng Kế hoạch hoạt động thương mại, khuyến công năm 2019

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 1

48.      

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2019

Phòng VH&TT,

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 1

49.      

Thông qua Quy hoạch Nông thôn mới xã A Đớt

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 2

50.      

Chỉ đạo thực hiện công tác điều hành ngân sách năm 2019

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 2

51.      

Triển khai Kế hoạch hoạt động Dự án hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Kông mở rộng - Giai đoạn 2, năm 2016.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùngg

Tháng 2

52.      

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2015)

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 2

53.      

Xây dựng Kế hoạch chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Dân tộc

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 2

54.      

Triển khai kế hoạch đào tạo nghề và xuất khẩu lao động năm 2016

Phòng LĐ-TB&XH, Trung tâm Dạy nghề

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 2

55.      

Xây dựng kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 41 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3)

Huyện Đoàn, Phòng VHTT

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 2

56.      

Ban hành Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2016

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 2

57.      

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ cấp xã

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 2

58.      

Tổng kết công tác Quản lý bảo vệ rừng - Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 2

59.      

Triển khai chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 2

60.      

Thông qua Kế hoạch Chương trình xây dựng Nông thôn mới 2016 - 2020.

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 2

61.      

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016

Phòng Dân tộc

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 2

62.      

Tổng kết nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 2

63.      

Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 2

64.      

Tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân đân các cấp

Phòng Văn hóa và Thông tin

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 2

65.      

Triển khai kế hoạch kinh tế xã hội trung hạn 2016 - 2020

Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 2,3

66.      

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2016 của Kế hoạch Đề án khôi phục và phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống 2014 - 2020

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 2,3

67.      

Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng A So và 40 năm thành lập huyện A Lưới và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Phòng Văn hóa và Thông tin

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 3

68.      

Triển khai tháng “ATLD-VSLD, PCCN”. Tổ chức đăng ký xã, thị trấn không có tệ nạn xã hội

Phòng LĐ-TB&XH, Công an huyện

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 3

69.      

Tổ chức Hội nghị và triển khai thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe SS/KHHGĐ đợt I

Trung tâm Dân số/KHHGĐ

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 3

70.      

Kế hoạch trao trả hồ sơ, kỷ vật đợt 2 cho cán bộ đi B của huyện A Lưới

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 3

71.      

Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2016

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 3

72.      

Triển khai thực hiện kế hoạch về lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị theo Quyết định 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 3)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 3

73.      

Kế hoạch hoạt động thương mại, khuyến công năm 2016

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 3

74.      

Triển khai Dự án cắm mốc phân định ranh giới khu vực (cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp A Co; Nghĩa trang nhân dân; Bãi chôn lấp rác tại xã Hồng Thượng)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 3

75.      

Đẩy nhanh quyết toán các công trình hoàn thành và thu hồi công nợ

Phòng TC - KH

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 3

76.      

Thông qua Đề án phát triển Công nghiệp - TTCN trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 3

77.      

Tổ chức đấu giá đất khu Vườn Tràm, thị trấn A Lưới; bến xe A Lưới

Trung tâm PTQĐ, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 3

78.      

Phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/QĐ-TTg năm 2016

Phòng Dân tộc

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 3

79.      

Thông qua Đề án Mây tre

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 3

80.      

Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015

Phòng Dân tộc

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 3

81.      

Xúc tiến xây dựng nhà máy chế biến dăm gỗ tại xã Hồng Hạ; Nhà máy chế biến gỗ tại Cụm CN-TTCN A Co; nhà máy tinh bột sắn tại xã Hồng Trung

Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng; Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 3

82.      

Thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng NTM các xã: Hồng Vân, A Ngo, Sơn Thủy, A Đớt

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng; Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 3

83.      

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về quản lý điều hành kinh phí hoạt động, công tác giải quyết KNTC; công tác PCTN, lãng phí tại Trường Trường TH & THCS Hồng Hạ

Thanh tra

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 3,4

84.      

Phê duyệt mức hỗ trợ cho hộ nghèo được hỗ trợ chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg

Phòng Dân tộc

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 3,4

85.      

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về quản lý điều hành ngân sách, công tác giải quyết KNTC; công tác PCTN lãng phí tại Trường THCS Hương Lâm

Thanh tra

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 3,4

 

QUÝ II

86.      

Giao ban các khối Quý I năm 2016

Văn phòng HĐND và UBND huyện

CT, các PCT UBND huyện

Tháng 4

87.      

Thăm và chúc tết cổ truyền Bunpimay nước bạn Lào tại huyện Sá Muội, tỉnh Salava và huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông

Văn phòng HĐND và UBND huyện

CT, các PCT UBND huyện

Tháng 4

88.      

Chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 4

89.      

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 4

90.      

Sơ kết Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 4

91.      

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2015); và Quốc tế lao động 01/5; Kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5

Phòng Văn hóa và Thông tin

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 4

92.      

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch, các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 4

93.      

Hoàn thành cơ bản nhiệm vụ xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 4

94.      

Kiểm tra việc kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập 02 xã và 02 đơn vị phòng, ban

Thanh tra

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 4,5

95.      

Tổng kết hoạt động của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 5

96.      

Tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan làm công tác dân tộc 3/5/1946 -3/5/2016

Phòng Dân tộc

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 5

97.      

Tổ chức khám sức khỏe cho tuyển sinh quân sự và Quân nhân dự bị

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 5

98.      

Kiểm tra hành nghề Y dược tư nhân đợt I năm 2016

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 5

99.      

Tổ chức triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe - KHHGĐ đợt II

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 5

100.  

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tháng hành động vì trẻ em năm 2016, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho trẻ em trên địa bàn huyện

Phòng LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 5

101.  

Tổng kết quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2015

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 5

102.  

Xây dựng phương án quản lí, tổ chức bán đấu giá quỹ đất công trên địa bàn thị trấn A Lưới và các xã nằm trong vùng quy hoạch đô thị

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 5

103.  

Tổ chức xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư tại khu vực Cụm CN-TTCN A Co, xã Hồng Thượng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, TC-KH

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 5

104.  

Tổ chức bán đấu giá Khu đất Thôn Ta Roi, Khu đất Thi hành án bà Nhung, Khu đất hồ cá Quảng Vinh, Sơn Thủy

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 5

105.  

Hội nghị đầu bờ mô hình khuyến nông: Mô hình lúa giống, mô hình cánh đồng tập trung

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến Nông lâm ngư

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 5

106.  

Kiểm tra thực hiện kế hoạch PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 5

107.  

Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016, Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2016

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến Nông lâm ngư

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 5

108.  

Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện nhân ngày Môi trường thế giới 05/6

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 5, 6

109.  

Thông qua Đề án thu gom và xử lý rác thải giai đoạn năm 2016 - 2020 trên địa bàn huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 5, 6

110.  

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về quản lý điều hành kinh phí hoạt động, công tác giải quyết KNTC; công tác PCTN, lãng phí tại Trường Mầm non Hoa Đào

Thanh tra

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 5,6

111.  

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho công an các các xã

Công an huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 6

112.  

Kiểm tra y tế cơ sở 06 tháng đầu năm 2015. Kiểm tra tình hình triển khai các hoạt động của Đề án 6 tháng đầu năm 2016

Phòng Y tế

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 6

113.  

Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2016

Các cơ quan chuyên môn

CT, các PCT

Tháng 6

114.  

Chuẩn bị các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 1, HĐND huyện Khóa XI

Văn phòng HĐND và UBND huyện

CT, các PCT UBND huyện

Tháng 6

115.  

Tổ chức diễn tập cụm xã chiến đấu, diễn tập phòng thủ cấp xã, thị trấn (diễn tập chiến đấu trị an)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 6

116.  

Lập phương án và bán đấu giá đất và tài sản Nhà khách huyện cũ

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 6

117.  

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài, dự án KHCN năm  2016

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 6

118.  

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2016 của Kế hoạch Đề án khôi phục và phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống giai đoạn năm 2014 - 2020

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 6

119.  

Tổ chức triển khai Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng về biến đổi khí hậu” theo Đề án Quy hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2020 của Tỉnh

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c nguyễn Quốc Cường

Tháng 6

120.  

Phê duyệt danh sách hộ dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất được vay vốn theo Quyết định 755/QĐ-TTg

Phòng Dân tộc

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 6

121.  

Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c CT và các PCT

Tháng 6

122.  

Tổ chức phân chia đất sản xuất từ Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới giao lại

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng TNMT

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 6

123.  

Tổng kết Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 6

124.  

Báo cáo tình hình thực hiện KT-XH 6 tháng đầu năm 2016; tình hình thu chi ngân sách  6 tháng đầu năm 2015, triển khai xây dựng kế hoạch KT-XH và thu chi NSNN năm 2016

Phòng Tài chính - Kế hoạch

CT, các PCT

Tháng 6,7

 

QUÝ III

125.  

Giao ban các khối quý II năm 2016

Văn phòng HĐND và UBND huyện

CT, các PCT UBND huyện

Tháng 7

126.  

Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 7

127.  

Xây dựng phương án bán đấu giá đất và tài sản trên đất (trụ sở Phòng Nội vụ)

Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng TCKH

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 7

128.  

Xây dựng kế hoạch thăm và tặng quà đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ

Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 7

129.  

Xây dựng kế hoạch tổ chức tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện

Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 7

130.  

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Dân số Thế giới 11/7

Trung tâm Dân số/KHHGĐ

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 7

131.  

Phê duyệt danh sách hộ dân tộc thiểu số nghèo được vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định 54/QĐ-TTg

Phòng Dân tộc

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 7

132.  

Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban ĐT và XD

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 7

133.  

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về quản lý điều hành kinh phí hoạt động, công tác giải quyết KNTC; công tác PCTN, lãng phí tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Thanh tra

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 7,8

134.  

Tiếp tục triển khai sáp nhập thôn có quy mô dưới 100 hộ

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 7,8

135.  

Kế hoạch luân chuyển, điều động công chức cấp xã

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 7,8

136.  

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4, 5

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 8

137.  

Tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền cho đồng bào DTTS  thực hiện tốt chính sách dân tộc miền núi

Phòng Dân tộc

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 8

138.  

Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 8

139.  

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng các Làng văn hóa toàn huyện tại trung tâm huyện nhân dịp 2/9/2016

Phòng Văn hóa và Thông tin

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 8

140.  

Xây dựng chương trình và tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công, Nông, Binh trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Phòng Văn hóa và Thông tin, Liên đoàn Lao động

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 8

141.  

Tổ chức giải cầu lông truyền thống huyện  A Lưới năm 2016

Phòng Văn hóa và Thông tin

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 8

142.  

Tiến độ thực hiện kế hoạch Đề án phục hồi và phát triển nghề, làng nghề năm 2016 và triển khai kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2017

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 8

143.  

Rà soát thôn, xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2015 - 2020

Phòng Dân tộc

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 8

144.  

Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2015, triển khai Phương án năm 2016

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 8

145.  

Đẩy nhanh việc thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2017

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng TCKH, Ban ĐTXD

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 8,9

146.  

Lập kế hoạch các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng TCKH, Ban ĐTXD

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 8,9

147.  

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về quản lý điều hành ngân sách, công tác giải quyết KNTC; công tác PCTN, lãng phí tại UBND xã A Đớt

Thanh tra

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 8,9

148.  

Tổ chức phân chia đất sản xuất từ Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới giao lại

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng TNMT

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 9

149.  

Chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Triển khai nhiệm vụ năm học 2016- 2017 các bậc học mầm non, tiểu học, THCS. Chỉ đạo công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 9

150.  

Kiểm tra, giám sát các cụm dân cư sau 2,3 năm thực hiện xây dựng mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên

Trung tâm Dân số/KHHGĐ

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 9

151.  

Tổ chức khám sức khỏe Quân nhân dự bị, khám nghĩa vụ quân sự

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 11

152.  

Tổ chức đấu giá đất Chợ Bốt Đỏ, triển khai công tác GPMB.

Trung tâm PTQĐ, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 9

153.  

Tổng kết Đề án Giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2010 - 2014

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 9

154.  

Hội nghị giao ban tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào

Công an huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 9

155.  

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về quản lý điều hành kinh phí hoạt động, công tác giải quyết KNTC; công tác PCTN, lãng phí tại Phòng Tư pháp

Thanh tra

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 9,10

156.  

Hoàn chỉnh báo cáo Kế hoạch KT-XH, dự toán ngân sách năm 2017

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 9,10

157.  

Kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, công tác dự trữ hàng hóa phục cụ công tác PCLB và TKCN năm 2016 trước mùa mưa bão

Phòng NNPTNT, KTHT, LĐTBXH

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 9,10

 

QUÝ IV

158.  

Giao ban Quý III năm 2015 các khối

Văn phòng HĐND và UBND huyện

CT, các PCT UBND huyện

Tháng 10

159.  

Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016, triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 10

160.  

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Phòng Tư pháp

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 10

161.  

Điều tra tổng hợp hộ nghèo năm 2016

Phòng LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 10, 11, 12

162.  

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về quản lý điều hành ngân sách, công tác giải quyết KNTC; công tác PCTN, lãng phí tại UBND xã Hồng Quảng

Thanh tra

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 10,11

163.  

Hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ năm 2016 của  Kế hoạch triển khai Đề án khôi phục và phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống giai đoạn năm 2014-2020

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 11

164.  

Tổ chức rà soát, đăng ký danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lập phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2017

Phòng TN & MT

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 11

165.  

Tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2016

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 11

166.  

Thống kê đất đai năm 2016

VP Đăng ký QSD đất, phòng TN & MT

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 11

167.  

Rà soát, tổng hợp cấp thẻ BHYT năm 2017 cho đối tượng Dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn

Phòng Dân tộc

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 11

168.  

Thẩm định, trình UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã Sơn Thuỷ đạt xã chuẩn Nông thôn mới

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối NTM

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 11

169.  

Sơ kết công tác Quản lý bảo vệ rừng - Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 11

170.  

Kiểm tra, đánh giá phân loại việc thực hiện xây dựng xã, phường lành mạnh không có TNXH ở các xã, thị trấn

Phòng LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 11

171.  

Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 11

172.  

Tổ chức giải bắn nỏ, kéo co và giải bóng bàn truyền thống huyện A Lưới

Phòng Văn hóa và Thông tin

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 11

173.  

Xây dựng Chương trình công tác của UBND huyện năm 2017

Các phòng chuyên môn

CT, các PCT

Tháng 11

174.  

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các Đề án

Các phòng chuyên môn

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 11

175.  

Lập danh sách chức thọ mừng thọ các cụ tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi được Chủ tịch nước và Chủ tich UBND tỉnh tặng quà chúc thọ, mừng thọ

Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 11

176.  

Chỉ đạo các trường tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 11

177.  

Kiểm tra VSATTP trên địa bàn huyện chuẩn bị Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 12

178.  

Tổng kết công tác DS/KHHGĐ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Tổ chức Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày dân số Việt Nam (26/12)

Trung tâm Dân số/KHHGĐ

Đ/c Nguyễn Quốc Cường

Tháng 12

179.  

Tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Ban CHQS huyện,  các Đồn Biên phòng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 12

180.  

Chuẩn bị các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Khóa XI.

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 12

181.  

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác Văn thư - Lưu trữ, cải cách hành chính năm 2016

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 12

182.  

Tổng kết QP-AN, XDCS, cụm ATLC-SSCĐ năm 2016, công tác giáo dục QP-AN năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 12

183.  

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

Phòng Tư pháp

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 12

184.  

Thông qua phương án phân bổ NSNN huyện năm 2017

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 12

185.  

Ban hành Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 12

186.  

Thông qua Đề án “Nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích giai đoạn đến năm 2020”.

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Hồ Văn Ngưm

Tháng 12

187.  

Tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Công an huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 12

188.  

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2016

Công an huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 12